Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a upadłość konsumencka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a upadłość konsumencka.

Przedsiębiorco, masz obowiązki.

O obowiązku regulowania swoich zobowiązań wiemy wszyscy, choć niestety nie wszyscy go realizujemy. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki prawa handlowego powinien być doskonale znany jej zarządowi. Jednak wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą świadomość obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewielka, a czasem wręcz zerowa.

Tymczasem każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie do 30 dni daty zaprzestania regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Dodatkowo ustawodawca wprowadził domniemanie, zgodnie z którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące. Poprzedni, stanowczo zbyt krótki termin był tak nierealny do spełnienia, że w środowisku prawników i ekonomistów krążyły nawet żarty, że w Polsce nie ma wypłacalnego przedsiębiorstwa. Na szczęście nowe przepisy są dużo bardziej racjonalne.

 

Co jeśli zapomnę albo się spóźnię?

 

Jedną z sankcji za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Zakaz taki może sięgać nawet 10 lat, a minimalny okres obejmuje rok. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karną nie wyłączając pozbawienia wolności na maksymalny okres roku.

 

Co jeśli już wykreśliłem niewypłacalną działalność z rejestru ?

 

Oczywiste jest, że w sytuacji gdy jednoosobowy przedsiębiorca wykreśla z rejestru działalność gospodarczą nie ma już możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoczęcia procesu oddłużenia. Samo oddłużenie w przypadku jednoosobowej działalności ma być finalnym etapem upadłości.  Jest to zatem poważny problem, który jednak można rozwiązać.

 

Upadłość konsumencka.

Byli przedsiębiorcy także mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście wykluczamy sytuacje, gdy dana osoba doprowadziła do niewypłacalności umyślnie albo na skutek rażącego niedbalstwa. Były przedsiębiorca ubiegający się o upadłość konsumencką musi  jednak wykazać, że pomimo niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości zachodzą względy przemawiające za oddłużeniem. Ustawodawca bowiem uznał, że z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej były przedsiębiorca owszem może skorzystać, ale tylko w sytuacji gdy albo nie posiada zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności, albo je ma, ale pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy przeprowadzenie postępowania konsumenckiego jest szczególnymi względami, czyli znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, (np. ze względu na stan zdrowia) lub z okoliczności sprawy wynika, że na oddłużenie zasługuje.

 

Co daje upadłość konsumencka?

 

Całkowite oddłużenie z niewielkimi wyjątkami dotyczącymi np. mandatów i alimentów. Oddłużenie obejmie również zobowiązania z tytułu działalności gospodarczej. Po kilku latach postępowania dłużnik nie ma żadnego majątku bowiem wszystkie składniki syndyk licytuje w ramach postępowania upadłościowego. Nie ma też przeszkód w ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Nawet gdy wydaje się już, że drogę do ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca mamy zamkniętą, to przy spełnieniu określonych warunków są szanse by doprowadzić do umorzenia zobowiązań w toku upadłości konsumenckiej. W zasadzie będzie to jedyna droga dla byłych przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości prowadząc działalność. Warto jest zatem znać w tym zakresie przysługujące przedsiębiorcom i konsumentom prawach oraz obowiązki  jakie nakłada na nich prawo upadłościowe.

Autor porady:
Data utworzenia:
20.01.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.