Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym - art. 374 kpc

Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym - art. 374 kpc

Kilku klientów zwróciło się do mnie z bardzo podobną sprawą.  Otrzymali pocztą wyrok oddalający apelację wydany na posiedzeniu niejawnym.

 

Poniżej przeanalizuję ostatnią sytuację, gdy sąd wydał wyrok oddalający apelację w trybie art. 374 kpc  w składzie jednego sędziego.

 

Analiza sprawy prowadzi do wniosku, że wyrok został wydany wadliwie pod względem formalnym i że klientowi przysługuje środek prawny służący podważeniu wyroku sądu odwoławczego.

 

Zasadą obowiązującą w procesie cywilnym jest rozpoznanie apelacji na rozprawie.

 

Nowelizacja kpc wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 14690) obowiązująca od dnia 7 listopada 2019 r. rozszerzyła możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.

 

Przed 7 listopada 2019 r. rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy na posiedzeniu niejawnym było dopuszczalne w przypadku cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji i nieważności postępowania.

 

Obecnie wprowadzenie ww. możliwości znacznie rozszerzono. Zastosowanie ww. rozwiązania jest obwarowane dwoma warunkami: sąd uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne i strona nie złożyła w apelacji lub odpowiedzi na apelację wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

 

W opisywanej sytuacji klient złożył apelację jeszcze przed wejściem nowelizacji w życie tj. przed 7 listopada 2019 r.

 

Brzmienie przepisów ustawy nowelizującej kpc jasno wskazuje, że do rozpoznania środków odwoławczych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (art 9 ust 4 ww. ustawy). 

 

Wniosek - wyrok na posiedzeniu niejawnym w sytuacji, gdy apelacja została wniesiona przed dniem 7 listopada 2019 r. nie powinien zapaść w sytuacji innej niż cofnięcie pozwu, cofnięcie apelacji i nieważność postępowania.

 

W omawianej przeze mnie sprawie zwracał uwagę skład również sądu. Wyrok sądu został wydany w składzie jednoosobowym.

 

Zarówno przed nowelizacją jak i po (nic się w tej sprawie nie zmieniło) apelację rozpatruje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 367 par 3 kpc), bez różnicy: zarówno podczas rozprawy, jak i podczas orzekania na posiedzeniu niejawnym.  

 

Jaki jest skutek powyższej wady wyroku?

 

W sytuacji, gdy skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami, mamy do czynienia z nieważnością postępowania (art. 379 kpc). Jest to wada orzeczenia/ postępowania, którą sąd bierze pod uwagę z urzędu.

 

Wyrok sądu wydany po rozpoznaniu apelacji jest prawomocny.  Nie od każdego wyroku prawomocnego przysługuje skarga kasacyjna.  Podstawowym ograniczeniem jest wartość dochodzonego roszczenia. Skarga kasacyjna nie przysługuje, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tysięcy złotych.  Podstawy skargi kasacyjnej są ściśle określone i należy do nich: naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, bądź naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

 

Skargi kasacyjnej nie można oprzeć na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Jednak nawet prawidłowo pod względem formalnym skarga może nie zostać przez Sąd Najwyższy rozpatrzona, bowiem Sąd Najwyższy przed przyjęciem sprawy do rozpoznania bada czy istnieje przesłanka do przyjęcia skargi. W przypadku omawianej wady wyroku, skarga kasacyjna powinna zostać przyjęta do rozpoznania, ponieważ nieważność postępowania (jaka ma miejsce, jeżeli skład sądu nie odpowiada przepisom prawa) jest samoistną podstawą przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 398(9) par 1 pkt 3 kpc).

 

W przypadku, gdy w danej sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna (jak w przypadku sprawy mojego klienta, gdzie wartość sporu nie przekraczała 50 tysięcy zł) błąd sądu w postępowaniu apelacyjnym dał klientowi niespodziewany prezent w postaci możliwości złożenia nadzwyczajnego środka odwoławczego na podstawie art. 424 (1) kpc, czyli skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Photo on <a href="https://foter.com/re5/3a7cff"&gt;Foter.com&lt;/a&gt;

Photo on Foter.com

Autor porady:
Data utworzenia:
13.03.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.