SzukajRadcy.pl

Tarcza 3.0., czyli kolejne zmiany i stopniowe odmrażanie procedur

Tarcza 3.0., czyli kolejne zmiany i stopniowe odmrażanie procedur

16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie jako „Tarcza 3.0.”. Wprowadza ona kolejne zmiany w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz zawiera m.in. przepisy związane ze stopniowym przywracaniem pracy sądów.

Szersze grono uprawnionych do zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, do grup podmiotów dotychczas zwolnionych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dołączyli ci opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku i jednocześnie, których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych, ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych. Będą oni jednak uprawnieni do tego zwolnienia, za 2, a nie jak pozostali za 3 miesiące (dotyczy to kwietnia i maja 2020 roku).

Takie same warunki będą musieli spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o tzw. ulgę na start, czyli o zwolnienie ze składek przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zmianach przepisów, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe należne jest jeżeli założyła ona swój biznes również przed 1 kwietnia 2020 roku. Dotychczas było ono przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej wykonywanie przed 1 lutego 2020 roku.

Zwiększone grono ubiegających się o pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy

Obecnie, z mikropożyczki z Powiatowego Urzędu Pracy do wysokości 5000 zł mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej z 14 maja przepisy wskazywały tu datę przed dniem 1 marca 2020 roku.  

Ograniczenie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Od 25 maja 2020 r. na mocy ustawy nowelizującej z 14 maja 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało ograniczone. Od tego dnia dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie już przysługiwał na pełnosprawne dzieci w wieku do 8 lat. Ma to związek z planowanym otwarciem  szkół.

 

Możliwość prowadzenia „zdalnych” rozpraw

Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia rozpraw i jawnych posiedzeń cywilnych a także rozpraw prowadzonych przez wojewódzkie sądy administracyjne i  Naczelny Sąd Administracyjny na odległość przy użyciu urządzeń przekazujących obraz i dźwięk w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania stanu epidemii.

Nie wyklucza to jednak przeprowadzania rozpraw w sądach, stacjonarnie. Jest to możliwe, o ile nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w uczestniczących w rozprawie.

Jeśli chodzi o postępowanie cywilne, przewodniczącemu umożliwiono przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeśli rozpoznanie sprawy jest konieczne a przeprowadzenie jawnej rozprawy bądź posiedzenia wywołałoby nadmierne zagrożenie dla zdrowia, a przeprowadzenie w trybie zdalnym jest niemożliwe o ile żadna ze stron nie sprzeciwi się takiej decyzji.

Zmiany w zatrudnianiu i przebywaniu cudzoziemców

Zgodnie z nowymi przepisami, do upływu 30 dni od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają m.in.:

  • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dodatkowo, zmianie uległy zasady zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory polskie prawo pozwalało na ich pracę tylko na warunkach, na jakie otrzymali zezwolenie, czyli przy określonej płacy i wymiarze czasu pracy.  Pracodawcy uzyskują możliwość obniżki wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowców o 20 proc.

Ochrona dłużników przed licytacją nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami, ograniczona zostanie prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Przeprowadzenie licytacji nieruchomości będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wartość dochodzonego roszczenia wynosi co najmniej 1/20 wartości nieruchomości. Dotyczy to jednak jedynie lokali mieszkalnych i zabudowanych nieruchomości gruntowych służących „zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika”.

Dodatkowo, takie nieruchomości nie będą mogły być licytowane w czasie stanu epidemii, staniu zagrożenia epidemicznego oraz przez 90 dni po zakończeniu ostatniego z nich.

Korzystne zmiany dla klientów operatorów telekomunikacyjnych

Tarcza 3.0 wprowadza istotne zmiany prawie telekomunikacyjnym, w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, na których skorzystają klienci operatorów takich usług. W świetle nowych postanowień, jeżeli dostawca usług umożliwia klientowi zawarcie umowy w formie dokumentowej, czyli w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, a więc np. poprzez maila czy wiadomości SMS to zobowiązany jest również do umożliwienia odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia w takiej formie.

Zmiany dotyczą również umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych na czas określony, które po upływie terminu ich obowiązywania zostały automatycznie przekształcone na umowy na czas nieokreślony. Abonentowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w okresie wypowiedzenia będzie on ponosił jedynie opłaty związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych objętych umową.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
22.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.