SzukajRadcy.pl

Aktualne wyjątki od obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie epidemii.

Aktualne wyjątki od obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie epidemii.

W jakich sytuacjach aktualnie ludzie nie muszą zakrywać ust i nosa, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne?

Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem epidemii. Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje m.in. w następujących przypadkach:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
  UWAGA: nie jest konieczne okazywanie dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwierdzającego w/w ograniczenia;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu bądź przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z ludźmi;
 6. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 7. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 8. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 9. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 10. osoby przebywającej na terenie lasu;
 11. jazdy konnej.

Dodatkowo odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;

 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;

 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym lub wydzielonej strefie gastronomicznej.

Nie ma również obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych, pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 2 metrów od przebywających w tych miejscach osób.

Autor porady:
Data utworzenia:
30.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.