SzukajRadcy.pl

JESTEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ O SWOICH PRAWACH

JESTEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ O SWOICH PRAWACH

Każdy z Nas może zostać osobą pokrzywdzoną przestępstwem – ktoś nas okradł, oszukał, posłużył się naszym dowodem osobistym, ucierpieliśmy w wypadku. Rolą profesjonalnego pełnomocnika w sprawach karnych nie jest wyłącznie obrona oskarżonych, działamy również jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Należy pamiętać, że pokrzywdzonemu, jako stronie postępowania przygotowawczego, przysługuje szereg uprawnień procesowych, o czym sami zainteresowani często zapominają.

Czynny udział osoby pokrzywdzonej w postępowaniu nie tylko umożliwia mu w pewnym stopniu samodzielną obronę swoich praw, ale stanowi także swego rodzaju kontrolę działań organów postępowania przygotowawczego, które nie zawsze prowadzą dochodzenie lub śledztwo w sposób wzorowy – co może wynikać chociażby z obciążenia dużą liczbą spraw. Wprawdzie istnieje obowiązek pouczenia pokrzywdzonego o jego prawach w postępowaniu karnym, jednak w praktyce oznacza to często wręczenie przygotowanych wcześniej wzorów pouczeń zawierających tekst skopiowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego, na które kto mało zwraca uwagę.

Jednym z istotnych uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest możliwość złożenia wniosku o naprawienie szkody, o którym mowa w przepisie art. 46 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie ze wspomnianym przepisem sąd może (w przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego lub inną osobę uprawnioną musi) orzec obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeżeli orzeczenie ww. obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W przypadku, gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Dodatkowo należy pamiętać o możliwości złożenia oświadczenia o zamiarze działania przez pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego na etapie sądowym postępowania karnego. Oświadczenie to powinno zostać złożone do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej – tj. do momentu odczytania aktu oskarżenia – i jest konieczne, by pokrzywdzony zachował status strony także w postępowaniu przed sądem. W przypadku niezłożenia ww. oświadczenia pokrzywdzony traci możliwość odwołania się od orzeczenia sądu, składania wniosków dowodowych na etapie sądowym, zadawania pytań przesłuchiwanym świadkom, czy wniesienia kasacji od wyroku sądu II instancji.

Autor porady:
Data utworzenia:
23.10.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.