SzukajRadcy.pl

Projekt budowlany według nowego prawa budowlanego

Projekt budowlany według nowego prawa budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadza m.in. nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, a także nowe zasady składania i zatwierdzania projektu budowlanego.

 

Według dotychczas obowiązujących przepisów, projekt budowlany obejmował swoją treścią projekt zagospodarowania działki lub terenu przeznaczonych pod daną inwestycję oraz projekt architektoniczno-budowlany.

 

Aktualnie, zgodnie art. 34 ust. 3 ustawy Praw budowlane, projekt budowlany zawiera trzy opracowania:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.

 

Nowe przepisy przewidują zatem, że poza projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno – budowlanym, na projekt budowlany składa się także projekt techniczny.

 

Projekt zagospodarowania działki i terenu

 

Sporządzony ma być na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta i zawierać:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

 

Projekt architektoniczno-budowlany

 

Projekt architektoniczno - budowlany swoim zakresem obejmuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • charakterystykę ekologiczną,
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych - w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego,
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych - w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

 

Projekt techniczny

 

Musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Projekt techniczny obejmuje:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • w przypadku budynków – charakterystykę energetyczną,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • inne opracowania projektowe.

 

W okresie przejściowym, który wynosi 12 miesięcy od daty wejścia w życie zmienionych przepisów prawa budowlanego, inwestor może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z nowymi przepisami (wprowadzonymi nowelizacją) albo zgodnie z dotychczasowymi przepisami (obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji).

Autor porady:
Data utworzenia:
05.11.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.