SzukajRadcy.pl

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej,a pandemia

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej,a pandemia

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni mieszkaniowej w okresie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2

 

Podstawowym obowiązkiem bilansowy przewidzianym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jest obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten odnosi się także do spółdzielni mieszkaniowych.  Zgodnie z art. 53 ust. 1 w/w ustawy roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – a tak jest w większości spółdzielni mieszkaniowych, to termin ten należy oznaczyć jako do dnia 30 czerwca danego roku.

 

Wykonanie tego obowiązku w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych nie jest jednak możliwe w okresie epidemii koronawirusa Sars-CoV-2, albowiem organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej. Niejednokrotnie spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszają kilka tysięcy członków.  Zwołanie walnego zgromadzenia – nawet podzielonego na części – mogłoby spowodować realne zagrożenie epidemiczne. Z tych też przyczyn ustawodawca przyjął szczególne rozwiązania w odniesieniu do zatwierdzania przez spółdzielnie mieszkaniowe rocznych sprawozdań finansowych. I tak:

 

 - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.03.2020r. w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin ten przedłużono o 3 miesiące  - czyli w praktyce do 30 września 2020r..

  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.09.2020r. zmieniającym z dniem 30.09.2020r. w/w rozporządzenie z dnia 31.03.2020r., termin określony w art. 53 ust. 1 o rachunkowości, w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy - przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy. Z kolei art. 90 w/w ustawy z dnia 31.03.2020r. stanowi : „jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

 

Przyjęte zatem przez ustawodawcę rozwiązania prawne prowadzą do wniosku, iż w przypadku spółdzielni mieszkaniowych roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (walne zgromadzenie) w termie do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Autor porady:
Data utworzenia:
08.11.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.