SzukajRadcy.pl

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Po pandemii (tez w trakcie) kiedy liczba sporów będzie powodowała zatory we wszystkich sądach zarówno polskich jak i krajach UE, warto przyjrzeć się europejskim regulacjom prawnym, które mogą ułatwić życie polskiemu przedsiębiorcy w sytuacji, gdy będzie zmuszony do dochodzenia roszczeń za granicą (np. w przypadku przeniesienia się dłużnika za granicę).

Jednym z takich instrumentów jest z pewnością Europejski Tytuł Egzekucyjny („ETE"). ETE został uchwalony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych („Rozporządzenie").
Regulacja ETE może być stosowana we wszystkich 26 państwach europejskich za wyjątkiem Danii, a w Wielkiej Brytanii do 31.12.2020 r. Przepisy Rozporządzenia stwarzają podstawy dla swobodnego przepływu orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych na obszarze wszystkich państw UE, bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w tym państwie członkowskim, gdzie orzeczenie (ugoda) powinno być wykonane. Po uzyskaniu ETE przedsiębiorca polski w przypadku braku spełnienia zobowiązań przez dłużnika, może skierować się bezpośrednio do komornika w państwie, gdzie dłużnik przebywa lub ma swoją siedzibą.Zaświadczenie o ETE może być nadane:

1.orzeczeniom sądowym,
2 ugodzie sądowej,
3.ugodzie zatwierdzonej przez sąd (zawartej przed mediatorem).

ETE nadaje się go na wniosek wierzyciela składając go w sądzie rejonowym właściwym dla swojej siedziby lub w sądzie, który wydał orzeczenie lub zatwierdził ugodę. Od wniosku o wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata stała w wysokości 50 zł . Postanowienie o nadaniu ETE sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie 1 sędziego. Wniosek składa się na ujednoliconym formularzu, który jest opublikowany na stronie https://e-justice.europa.eu/.

W związku z tym, aby uniknąć długotrwałego postępowania sądowego, przedsiębiorca z Polski w przypadku sporu transgranicznego, może:

• zawrzeć ugodę przed mediatorem,
• następnie złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody w sądzie oraz
• złożyć wniosek o nadanie zaświadczenia ETE.

 

Zastosowanie opisanych działań pozwoli na uniknięcie wielomiesięcznego oczekiwania na sprawę sądową w Polsce, ale też w państwie kontrahenta (niestety pandemia nie ominęła żadnego państwa EU) z jednoczesnym zaoszczędzeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. A dodatkowo co bardzo istotne, przedsiębiorca będzie miał pewność, że tak „zabezpieczona" wierzytelność będzie egzekwowalna nawet, gdyby dłużnik z zagranicy nagle przestał płacić.

 

 

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska

 

Autor porady:
Data utworzenia:
22.11.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.