SzukajRadcy.pl

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku od osób prawnych. W rezultacie, oznacza to utratę dotychczasowych korzyści podatkowych przez spółki komandytowe. To z kolei spowoduje podjęcie przez część spółek komandytowych decyzji o przekształceniu w spółkę jawną.

 

W jaki sposób są opodatkowane dochody ze spółek komandytowych obecnie?

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Dochód uzyskiwany w ramach spółki komandytowej jest opodatkowywany przez jej wspólników. Oznacza to, że podatnikami są tylko wspólnicy.

 

W jaki sposób będą opodatkowane dochody ze spółek komandytowych w 2021 roku?

 

Zgodnie z nowelizacją spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zależności od swojego wyboru od 1 stycznia 2021 roku albo od 1 maja 2021 r. Dochód osiągany przez spółkę komandytową będzie opodatkowany na takich samych zasadach, jak dochody spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Następnie, tak jak  dotychczas, komandytariusz spółki komandytowej będzie obowiązany do opodatkowania uzyskanej ze spółki wypłaty z zysku. W konsekwencji, zasady opodatkowania dochodów ze spółek komandytowych zostaną zrównane z zasadami, które dotyczą spółek kapitałowych. Oznacza to, że dochód wypracowany przez spółkę komandytową będzie opodatkowany dwukrotnie – pierwszy raz na poziomie spółki i drugi raz na poziomie wypłaty zysku wspólnikowi.

 

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

 

Procedura przekształceniowa obejmuje szereg czynności, które prowadzą do zmiany formy prawnej spółki. Jedną z form, która pozwala zachować prawa wspólników w niezmienionym stanie, jest spółka jawna. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną niewątpliwe pozwoli zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki, jak również zdolność do realizacji jej prawa i obowiązków.

 

Zasadniczo procedurę przekształceniową można podzielić na trzy fazy:

1)      fazę przygotowawczą,

2)      fazę właścicielską,

3)      fazę rejestracyjną.

 

W fazie przygotowawczej podstawową czynnością jest sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Plan przekształcenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Do planu przekształcenia należy dołączyć: 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki; 2) projekt umowy spółki przekształconej; 3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

W fazie właścicielskiej jest z kolei podejmowana uchwała o przekształceniu. Bezpośrednio jednak przed podjęciem uchwały o przekształceniu, spółka powinna zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

 

Uchwała o przekształceniu jest podejmowana przez wspólników i powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała o przekształceniu powinna zawierać co najmniej: 1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona; 2) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane; 3) nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą; 4) zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

 

Ostatnią fazą jest faza rejestracyjna, w ramach której należy złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej oraz ogłoszenie o przekształceniu.

 

W przypadku spółek jawnych, podstawową zasadą opodatkowania dochodów jest jednokrotne opodatkowanie na poziomie wspólników. Dwukrotne opodatkowanie dotyczyć będzie tylko tych spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku podatkowego przewidzianej w przepisach informacji o podatnikach podatku PIT i CIT, posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki. Niemniej jednak należy pamiętać, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną pociąga za sobą zmianę dotychczasowych zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada bowiem za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem subsydiarnie wobec spółki oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
18.11.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.