SzukajRadcy.pl

Czym jest Rejestr Spadkowy?

Czym jest Rejestr Spadkowy?

Rejestr Spadkowy to system w którym rejestrowane są wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia, sporządzane przez notariuszy oraz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez sądy.

Funkcjonowanie rejestru reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie. Nowelizacja tej ustawy  rozszerzyła funkcjonalność systemu teleinformatycznego do prowadzenia Rejestru Spadkowego oraz doprecyzowała regulacje dotyczące opłat za wpisy dokonywane w tym Rejestrze. Nowelizacja ustawy weszła w życie 8 września 2016 r. Składając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku każdy wnioskodawca obowiązany jest uiścić poza opłatą sądową od wniosku, także opłatę od wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł.

 

Kto prowadzi Rejestr?

 

Ustawa prawo o notariacie przewiduje, że Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszem i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Wpisy do tego rejestru są dokonywane przez notariuszy albo przez sądy, przy czym za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym notariusz oraz sąd pobierają opłatę, którą przekazują Krajowej Radzie Notarialnej.

 

Gdzie wnieść opłatę?

 

Na sądowy rachunek pomocniczy dla sum na zlecenie (każdy sąd posiada osobne rachunki na dochody budżetowe oraz dla sum na zlecenie). Na rachunek na zlecenie przyjmowane są opłaty wnoszone za wpis do Rejestru Spadkowego, a z tego rachunku dokonywane są przelewy tych opłat na rachunek Krajowej Rady Notarialnej.

 

Jakie dane zawiera Rejestr Spadkowy?

 

Zgodnie z art. 95ha ustawy prawo o notariacie rejestr zawiera następujące dane:

 1)numer wpisu;

  1. datę oraz godzinę i minutę dokonania wpisu;

  2. datę oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia albo datę wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia uchylającego zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz sygnaturę akt sprawy, albo datę oraz miejsce wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jego sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia jego skutków, albo datę wydania postanowienia o wydaniu, sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego, albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowienia o zmianie albo uchyleniu tych postanowień oraz sygnaturę akt sprawy;

  3. imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę jego kancelarii, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe sporządziła osoba zastępująca notariusza - również imię i nazwisko tej osoby, a w przypadku postanowienia sądu - oznaczenie sądu;

  4. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile jest znany;

  5. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce jego urodzenia - jeżeli numer PESEL spadkodawcy nie jest znany lub spadkodawca go nie posiadał;

  6. datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Autor porady:
Data utworzenia:
03.02.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.