SzukajRadcy.pl

Wykonywanie pozwolenia na budowę przez spadkobierców inwestora

Wykonywanie pozwolenia na budowę przez spadkobierców inwestora

Dużo inwestycji budowlanych prowadzonych jest przez osoby fizyczne. Proces budowlany może trwać nawet i kilka lat. Pojawia się więc pytanie, co się stanie gdy w trakcie budowy inwestor będący osobą fizyczną umrze?

Czy spadkobiercy będą mogli dalej prowadzić roboty budowlane? Czy w tym celu musza wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę?

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i Prawie budowlanym.

Nie budzi wątpliwości w orzecznictwie, że spadkobiercy inwestora nie uzyskają od starosty przeniesienia na nich pozwolenia na budowę, które on uzyskał. Wynikająca z art. 922 KC zasada sukcesji generalnej spadkobierców po spadkodawcy dotyczy praw i obowiązków majątkowych. Zasada ta nie obejmuje jednak „aktualizacji” treści decyzji administracyjnej poprzez wpisanie do pozwolenia na budowę spadkobierców dotychczasowego inwestora. Również  art. 40 Prawa budowlanego mówi o przeniesieniu pozwolenia pomiędzy dwoma inwestorami.  Dotychczasowym inwestorem, który wyraża zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz nowego, oraz nowym inwestorem, który składa oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pomimo tych formalnych trudności w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że spadkobiercy osoby, która posiadała pozwolenie na budowę, mają jednak uprawnienie do zakończenia budowy. Wstępują oni bowiem w prawa i obowiązki spadkodawcy także z decyzji o  pozwoleniu na budowę. Jak wyjaśnił to WSA we Wrocławiu w wyroku z 16.04.2013 r. sygn. akt II SA/Wr 108/13, „spadkobiercy inwestora mogą bez przeszkód kontynuować budowę po śmierci spadkodawcy i podejmować przed organami administracji wszelkie inne czynności z nią związane, takie jak przykładowo zgłoszenie zakończenia budowy czy też wystąpienie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.”

Co prawda spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki spadkodawcy już z chwilą jego śmierci, ale osoby trzecie czy urzędy mogą mieć wątpliwości kto jest właściwym spadkobiercą. Stosownie do art. 1027 KC zasadą jest, że spadkobiercy mogą udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia na dwa sposoby: postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli pomiędzy spadkobiercami nie ma sporu, kto dziedziczy, najpraktyczniej i najszybciej jest uzyskać u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Posiadając go spadkobiercy mogą prowadzić roboty budowlane stosownie do pozwolenia na budowę uzyskanego przez spadkodawcę. Organy nadzoru budowlanego nie mogą im stawiać zarzutów wykonywania tych robót bez pozwolenia na budowę.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
11.03.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.