SzukajRadcy.pl

Mały znaczek – duże możliwości. Roszczenia do ochrony znaku towarowego.

Mały znaczek – duże możliwości. Roszczenia do ochrony znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym (czyli opłacenie pozytywnej decyzji urzędu), daje prawo ochronne na ten znak. Prawo to zapewnia wyłączność używania tego znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (tak stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („pwp”).

 

Jako uprawniony do znaku możesz (a nawet musisz) używać znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy.

 

Używanie znaku towarowego (zgodnie z art. 154 pwp) polega zwłaszcza na:

 • umieszczaniu tego znaku na towarach jakie zgłoszone były do urzędu patentowego lub na opakowaniach tych towarów;
 • oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu;
 • imporcie lub eksporcie tych towarów oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 • posługiwaniu się znakiem w celu reklamy.
   

To oznacza, że jako uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, możesz zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

 • z twoim znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem w odniesieniu do identycznych towarów;
 • lub podobnego do twojego znaku towarowego, w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku innej osoby z twoim znakiem towarowym;
 • lub podobnego do twojego znaku jeśli jest znakiem renomowanym, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie znaku przez inną osobę bez uzasadnionej przyczyny przynosi jej nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy twojego znaku.

 

Zgodnie z art. 296 pwp możesz żądać od naruszyciela:

 • zaniechania naruszania,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • naprawienia wyrządzonej szkody w przypadku zawinionego naruszenia:
  na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

 

Dodatkowo na twój wniosek sąd może orzec o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w może orzec o ich:

 • wycofaniu z obrotu,
 • przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo
  zniszczeniu
 • podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
   

Sąd może także nakazać naruszycielowi (na wniosek naruszyciela nie twój), w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego..

 

Wszystkie wskazane roszczenia są roszczeniami majątkowymi. Roszczenia majątkowe dzielą się na roszczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Podział ten ma praktyczne znaczenie ponieważ różne są opłaty sądowe od roszczeń majątkowych i niemajątkowych dochodzonych przed sądem.

 

Roszczeniami niepieniężnymi są:

 • roszczenie o zaniechanie naruszania ( 296 ust. 1 pwp),
 • żądanie podania do publicznej wiadomości całości lub części orzeczenia lub informacji o orzeczeniu ( 287 ust. 2 pwp).
 • żądanie orzeczenia o będących własnością naruszającego, bezprawnie wytworzonych wytworach, środkach i materiałach (286 pwp).

Roszczeniami pieniężnymi są:

 • roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ( 296 ust. 1 pwp),
 • roszczenie odszkodowawcze ( 296 ust. 1 pwp),
 • roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (w określonych wypadkach –  287 ust. 3 pwp).
   

O czym trzeba pamiętać, gdy zdecydujesz się pójść do sądu i o zakazanych czynnościach przygotowawczych, a także zakazanym wprowadzaniu towarów bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu można przeczytać na https://lgl-iplaw.pl/2021/07/maly-znaczek-duze-mozliwosci-zarejestrowalas-es-znak-towarowy-lub-oznaczenie-geograficzne-masz-roszczenia/

 

Photo by Laura Chouette on Unsplash

Autor porady:
Data utworzenia:
10.07.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.