SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym?

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym?

Kredyt indeksowany jest kredytem, którego wartość została wyrażona w złotych. Wysokość kredytu w złotych jest znana kredytobiorcy w chwili zawierania umowy kredytu. Kredyt wypłacany jest w złotych, a z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia kredytobiorcy zostaje przeliczone na CHF wedle kursu kupna CHF wyznaczanego przez bank w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy.

Dodatkowo indeksacji poddawane są również raty spłaty kredytu. Mechanizm indeksacji rat kredytowych polega na tym, że w dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

Kredyt denominowany  jest kredytem, którego wysokość została wyrażona w walucie obcej, natomiast kredytobiorcy wypłacana jest jego równowartość w złotych. Przeliczenie równowartości kredytu wyrażonego w walucie obcej na złote odbywa się po kursie kupna wyznaczanym przez bank. Taki mechanizm oznacza, że kredytobiorca w chwili zawierania umowy nie wie, ile dokładnie otrzyma środków w złotych. Z uwagi na wahania kursowe pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem uruchomienia kredytu kredytobiorca może otrzymać kwotę w złotych niższą lub wyższą niż tę o którą wnioskował.

Podobnie jak w przypadku kredytu indeksowanego, waloryzacji poddawane są również raty spłaty kredytu. W dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

 

Na czym polega wadliwość klauzul walutowych ?

 

Zapisy umów kredytowych, z których wynika, że przeliczenia samej kwoty kredytu oraz rat kredytu z waluty obcej na PLN mają następować według wewnętrznej tabeli kursowej banku mają charakter abuzywny, innymi słowy mówiąc niedozwolony.
Banki do ustalania kwoty w złotych podlegającej wypłacie kredytobiorcy w przypadku kredytu denominowanego lub księgowania salda zadłużenia przy kredycie indeksowanym oraz ustalania wysokości rat kredytowych – zarówno w przypadku kredytu indeksowanego jak i denominowanego, korzystają z tworzonych przez siebie tabel kursowych.
Powyższe uprawnienie banku do jednostronnego i niczym nie ograniczonego wyznaczania kursu waluty do której kredyt jest indeksowany/denominowany stwarza bankowi równocześnie możliwość do jednostronnego i dowolnego sterowania wysokością zobowiązania kredytobiorcy – zarówno kwotą udzielonego kredytu jak również wysokością samych rat kredytowych.

 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.