SzukajRadcy.pl

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

*Co zrobić w sytuacji, gdy uzyskaliśmy tytuł wykonawczy (wyrok Sądu czy też nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności) przeciwko danej spółce z o.o., jednak prowadzone wobec niej postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, bądź nie rokuje odzyskania naszego *długu?

Jeżeli spółka posiada długi, ale nie posiada żadnego majątku, z którego te zadłużenia mogłyby zostać uregulowane, wierzyciel spółki może domagać się ich zapłaty od członków zarządu, zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność członków zarządu jest wówczas solidarna.

 

O bezskuteczności egzekucji mówimy, gdy stan majątkowy spółki nie rokuje zaspokojenia wierzyciela.

Co ciekawe, nie w każdej sytuacji konieczne jest wszczęcie egzekucji. Jeżeli bowiem z okoliczności sprawy wynika i to w sposób niebudzący wątpliwości, że spółka nie posiada żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby wyegzekwować przysługującą mu należność, prowadzenie egzekucji uprzednio przeciwko samej spółce nie jest potrzebne i nie ma większego sensu. Może bowiem doprowadzić do sytuacji, w której członkowie zarządu - odpowiadający subsydiarnie ze spółką – mogą uniemożliwić późniejszą egzekucję przeciwko nim, np. wyprzedając nieruchomości czy wartościowe ruchomości, darować wartościowe składniki majątku innym osobom pomniejszając tym samym własny majątek, z którego w przyszłości wierzyciel mógłby uzyskać spłatę swojej należności.

 

Wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu:

Pamiętać jednak należy, że członek zarządu nie musi odpowiadać za długi spółki w każdym przypadku. Członek zarządu może się uwolnić jednak od ️powyższej odpowiedzialności pod pewnymi warunkami. Musi on wykazać, że:

  1. we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo
  3. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. (art. 299 § 2 k.s.h.).

Członkowie zarządu spółki, wobec której prowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji. (art. 299 § 4 k.s.h.)

 

Przedawnienie roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu

 

Termin przedawnienia roszczenia przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h. wynosi 3 lata (art. 442(1) k.c.). Do wskazanych roszczeń stosuje się przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym i to zarówno w odniesieniu do określenia początku biegu jak i długości terminu przedawnienia takich roszczeń.

 

Wierzyciel uprawniony jest do wystąpienia przeciwko członkom zarządu spółki z pozwem o zapłatę, co do zasady, w sytuacji gdy:

  1. dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko spółce,
  2. egzekucja z majątku tej spółki okazała się bezskuteczna, bądź z okoliczności sprawy wynika, że będzie ona bezskuteczna, ponieważ spółka nie posiada żadnego majątku.

Z pozwem przeciwko członkowi (członkom) zarządu należy wystąpić we właściwym czasie, tj. w terminie 3 lat od daty, w której wierzyciel uzyskał informację o tym, że nie uzyska zaspokojenia na skutek egzekucji prowadzonej z majątku spółki.

 

 


Autor porady:
Data utworzenia:
06.11.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.