SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz kara za brak zezwolenia

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz kara za brak zezwolenia

Co to jest pas drogowy i czy zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania zezwolenia? Jakie będą konsekwencje zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia?

Co to jest pas drogowy?

Zgodnie z definicją umieszczoną w ustawie o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga. Drogą jest natomiast budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach techniczno - budowlanych, stanowiąca całość techniczno-użytkową, usytuowana w pasie drogowym i przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Pasem drogowym będzie zatem zarówno jezdnia, chodnik jak i trawnik. Jeśli linie rozgraniczające pasa drogowego idą na przykład po granicy budynku, na którego elewacji chcesz umieścić szyld reklamujący Twoją działalność to ten szyld będzie znajdował się już w pasie drogowym. Tak samo będzie w przypadku umieszczenia ogródka gastronomicznego przed lokalem – chodnik lub trawnik najczęściej stanowi już pas drogowy.

Kiedy trzeba uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenia zarządcy drogi wymaga zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Z

Uzyskania zezwolenia wymaga:

  1. prowadzenie robót w pasie drogowym – oznacza to prowadzenie wszelkich prac w obrębie pasa drogowego np. budowa przyłączy i sieci, budowa pawilonu handlowego, prace polegające na ustawieniu rusztowania potrzebnego do wykonania robót związanych z ociepleniem budynku;
  2. umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych – przyłącza, sieci;
  3. umieszczanie w pasie drogowym  innych urządzeń obcych (np. obiektów budowlanych) oraz reklam – kioski i pawilony handlowe, warstwa ocieplenia budynku, wystające poza obrys budynku balkony, wszelkiego rodzaju reklamy;
  4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności – zaplecze budowy, ogródki restauracyjne i piwne przed lokalami, wystawki towarów przed obiektami handlowymi, plan zdjęciowy, wygrodzenia trawnika np. na użytek wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni.

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu, który planuje dokonać zajęcia pasa drogowego. Za zajmowanie pasa drogowego pobierana jest opłata. Ustalana jest ona w decyzji administracyjnej zezwalającej na zajmowanie pasa drogowego w wysokości wskazanej w uchwale właściwego organu stanowiącego samorządu terytorialnego. W Warszawie jest to uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004r. nr XXXI/666/2004 ze zmianami.

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

W pierwszej kolejności wspomnieć należy, że zajmowanie pasa drogowego powinno nastąpić po uzyskaniu decyzji zarządcy drogi. Wzory wniosków o zajęcie pasa drogowego oraz informacje jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku można znaleźć na stronach internetowych u poszczególnych zarządców dróg (urzędów). Pamiętajmy, że jeśli będzie nas reprezentował pełnomocnick należy załączyć do wniosku pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł.

W decyzji na zajęcie pasa drogowego określony jest termin, w którym możemy zajmować pas drogowy a także powierzchnia zajęcia. Zarówno brak zezwolenia, czyli niewystąpienie o nie bądź zajęcie pasa drogowego przed jego uzyskaniem, jak i przekroczenie powierzchni lub terminu zajęcia określonego w decyzji skutkuje tym, że zarządca drogi zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zobligowany jest do wymierzenia kary za zajmowanie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu lub powierzchni określonej w zezwoleniu.

Kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Pamiętajmy, że zezwolenie na zajmowanie pasa drogowego udzielane jest na wskazany w tym zezwoleniu okres czasu. W ostatnim dniu obowiązywania zezwolenia teren pasa drogowego powinien zostać zwolniony i uporządkowany. Mamy również obowiązek zgłosić zwolnienia pasa drogowego do zarządcy drogi. Oznacza to, że z upływem ostatniego dnia zezwolenia właściciel zarówno obiektu budowlanego w postaci kiosku czy pawilonu handlowego, urządzenia technicznego – np. przyłącza wodociągowego jest zobowiązany do jego usunięcia pod rygorem nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu. Ponadto mimo udzielenia “jednorazowego” zezwolenia na lokalizację obiektu niezwiązanego z drogą, dla jego legalnego pozostawania w pasie drogowym, wymagane jest zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na każdy kolejny okres pozostawania obiektu w tym pasie. Decyzja zezwalającą na zajęcie pasa może być wydana na różne okresy, począwszy od kilku czy kilkunastu dni po okresy miesięczne, kilkumiesięczne czy roczne, a także dłuższe. Każdorazowo, przed upływem terminu, na który opiewa zezwolenie, podmiot zainteresowany dalszym funkcjonowaniem urządzenia, obiektu w pasie drogowym winien uzyskać kolejne zezwolenie.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
16.03.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.