Co zrobić, gdy zamawiający błędnie sformułuje postanowienie SIWZu?

Co zrobić, gdy zamawiający błędnie sformułuje postanowienie SIWZu?

Co zrobić w sytuacji, w której zamawiający przez przeoczenie lub z innego powodu nie zawrze odpowiedniego postanowienia w treści dokumentacji? Wydaje się, że w tym zakresie należy kierować się opinią Urzędu Zamówień Publicznych (wydaną co prawda jeszcze na gruncie poprzedniego rozporządzenia w sprawie dokumentów, ale zachowującą aktualność): „W zakresie dotyczącym uprawnień warto podkreślić, iż za wystarczającedo uznania spełniania warunku w postępowaniu dotyczącym przedmiotu o różnym rodzaju należy uznać, gdy uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień”.

 

Stanowisko to wydaje się rozsądne o tyle, że bierze pod uwagę rzeczywisty cel tworzenia konsorcjów i eliminuje fikcję, w której każdy z konsorcjantów posiada komplet dokumentów na każdą okoliczność. W przeszłości jedyny problem z takim postrzeganiem kwestii posiadania szczególnych uprawnień dotyczył wskazywania faktycznego wykonawcy konkretnej części zamówienia oraz weryfikacji, czy rzeczywiście deklaracje i oświadczenia odpowiadają rzeczywistości. Aktualnie w treści formularza JEDZ – w części IV „Kryteria kwalifikacji”, lit. A „Kompetencje” – znajduje się miejsce na złożenie oświadczenia, czy wykonawca figuruje w odpowiednim rejestrze

zawodowym lub handlowym. W punkcie drugim należy również oświadczyć konieczność (lub jej brak) posiadania określonego zezwolenia lub przynależności do określonej organizacji. Na tej podstawie zamawiający powinni móc zweryfikować informacje dotyczące wykonawcy bezpośrednio wykonującego część zamówienia wymagającą szczególnych uprawnień. Gdyby to nie wystarczało, zawsze pozostaje możliwość wezwania do wyjaśnienia w trybie art. 26 ust. 4 pzp, a także ewentualnego skorzystania z dyspozycji art. 26 ust. 2f pzp.

 

§ 2 ust. 1 pkt 2

(…) 2) w przypadku zamówienia na usługi – dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

Przepis § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia uprawnia zamawiającego, który prowadzi postępowania na usługi, do żądania od wykonawców przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada status członkowski w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Żądanie złożenia takiego dokumentu uzasadnione jest koniecznością potwierdzenia przez wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub posiadania uprawnień lub kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie świadczenia usług.

Powyższa regulacja jest nowością wprowadzoną do obecnego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE16. Zgodnie z art. 58 tej dyrektywy w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia w swoim kraju pochodzenia określonej usługi, instytucja zamawiająca może wymagać od nich udowodnienia, że posiadają oni takie zezwolenie lub status członkowski.

 

Wprowadzając ten przepis, ustawodawca nie sprecyzował, jaki konkretnie dokument wykonawca jest zobowiązany przedłożyć na potwierdzenie posiadania statusu członkowskiego w danej organizacji. Brak takiego doprecyzowania może wynikać z różnorodności i odrębności poszczególnych organizacji, które funkcjonują na rynku, a zatem również i z niezależności tego typu organizacji w zakresie wewnętrznej dokumentacji. Powyższe prowadzi do wniosku, że nie ma ustalonego jednego wzorcowego dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu członka danej organizacji.

Autor porady:
Data utworzenia:
18.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.