Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie umowy indeksowanej do CHF ?

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w sprawie umowy indeksowanej do CHF ?

Wartość przedmiotu sporu określa roszczenie główne dochodzone w danej sprawie. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.
 

W sprawach kredytów frnkowych indeksowanych do CHF, żądanie zapłaty wskazane w pozwie opiewa zazwyczaj na kwotę dochodzonych nadpłat. Nadpłaty oszacowane są przez powoda najczęściej już
w wezwaniu do zapłaty/reklamacji, skierowanej do podmiotu rynku finansowego.

 

Powód przedstawia własne wyliczenia nadpłat, załączając jako dowód do pozwu wykonaną kalkulację ewentualnie np. zestawienie spłaconych rat w CHF. Wyliczenia powoda w procesie są co do zasady poddawane badaniu przez biegłego z zakresu rachunkowości i finansów, chyba że bank nie kwestionuje wyliczeń przedłożonych przez powoda.

 

W pozwie o zapłatę  powód może zawrzeć wniosek o dopuszczenie dowodu z pisemnej opinii biegłego z zakresu rachunkowości i finansów i może określić tezę dowodową w następujący sposób: na okoliczność wyliczenia nadpłaty powstałej z tytułu stosowania niedozwolonych postanowień indeksacyjnych przy przeliczaniu kwoty wypłacanego kredytu poprzez oszacowanie wysokości należności banku względem powoda na dzień sporządzenia opinii, wynikających z Umowy kredytowej nr…, z pominięciem postanowień § ….., czyli w taki sposób, jakby Umowa kredytowa nie zakładała indeksacji do waluty obcej, przy zachowaniu pozostałych warunków, w tym dotyczących oprocentowania oraz wyliczenie różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą przez powoda z tytułu realizacji ww. umowy, a kwotą ustaloną powyżej.

 

Wyjaśnienie wartości przedmiotu sporu należy również zawrzeć w uzasadnieniu pozwu.

 

Jeżeli z ustaleń biegłego z zakresu rachunkowości i finansów kwota nadpłat okaże się być wyższa, powód będzie mógł zmodyfikować powództwo lub dochodzić różnicy odrębnym pozwem. Jednocześnie powód może wskazać, że nie zrzeka się roszczenia z tytułu zwrotu dalszych nadpłat ewentualnie bezpodstawnego wzbogacenia przez bank w pozostałym zakresie i zachowuje sobie prawo do ich dochodzenia w terminie późniejszym.

 

Natomiast inaczej wartość przedmiotu sporu określa się gdy powód w pozwie dochodzi uznania umowy za nieważaną. 

 

W sprawach frankowych kwestie ustalenia wartości przedmiotu sporu są zazwyczaj bardzo skomplikowanie dla Klientów, dlatego warto skorzystać z usług Kancelarii, która pomoże w dokonaniu obliczeń wartości przedmotu sporu i udzieli kompleksowej pomocy zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. 

 

Kancelaria oferuje POMOC FRANKOWICZOM, która obejmuje kompleksową obsługę spraw kredytów CHF poprzez: (i) w przypadku kredytów waloryzowanych (indeksowanych) : dochodzenie zwrotu nadpłat (również spredu), opiniowanie występowania abuzywności klauzul niedozwolonych,

(ii) w przypadku kredytów denominowanych (CHF): powództwa o zwrot wszystkich wpłaconych rat kredytu, postępowanie o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, prowadzenie postępowania o unieważnienie umowy o kredyt;

 

Więcej informacji na stronie www.solinski-kancelaria.pl

Autor porady:
Data utworzenia:
28.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.