SzukajRadcy.pl

Czy możliwe jest ograniczenie kontaktu pacjneta przebywającego na oddziale podmiotu leczniczego z innymi osobami.

Czy możliwe jest ograniczenie kontaktu pacjneta przebywającego na oddziale podmiotu leczniczego z innymi osobami.

Artykuł 5 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876), określa podstawę prawną dla kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza do ograniczenia korzystania z praw pacjenta.

Powyższy przepis precyzuje, że przesłankami ograniczenia korzystania z praw pacjenta jest wystąpienie zagrożenia epidemicznego lub bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa do kontaktu z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Zasadą jest, że pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, (art. 33 ust. 1 cyt. ustawy).

Tak, więc art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako wyjątek od zasady poszanowania praw pacjenta i ochrony praw człowieka, musi być interpretowany ściśle przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. Jest to o tyle istotne, że ochrona zdrowia publicznego uzasadniająca art. 5 wchodzi w kolizję z podstawowymi prawami pacjenta mającymi silne umocowanie konstytucyjne, jak godność i wolność komunikowania się. Zapewnienie łączności i relacji zwłaszcza z osobami bliskimi stanowi istotny element życia rodzinnego w rozumieniu art. 47 Konstytucji RP.

Wydaje się, że o ile bowiem ograniczenie kontaktu osobistego oraz tradycyjnej korespondencji może być wyjątkowo uzasadnione względami sanitarnymi lub organizacyjnymi, o tyle ograniczenie komunikacji telefonicznej nie ma wystarczającego uzasadnienia wymaganego przez art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W tej sytuacji podmiot leczniczy powinien przynajmniej zapewnić pacjentom kontakt telefoniczny z osobami bliskimi.

Poza tym należy podkreślić, że podmiot leczniczy w przypadku ograniczenia korzystania z praw pacjenta powinien poinformować pacjentów oraz inne osoby poprzez przykładowo wywieszenie lub umieszczenie informacji w widocznym miejscu, np. na stronach internetowych podmiotu leczniczego.

Należy podkreślić, że jeżeli ingerencja w prawa pacjenta okaże się nieuzasadniona, np. sprzeczna z zasadą proporcjonalności, a jednocześnie możliwe będzie ustalenie winy kierownika podmiotu udzielającego świadczeń lub choćby winy organizacyjnej podmiotu, to poszkodowany pacjent będzie mógł domagać się zadośćuczynienia od tego pomiotu na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Autor porady:
Data utworzenia:
08.11.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.