SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia

Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia

Zgodnie z art. 56 § 3 k.r.o. rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód powinna być dokonywana przede wszystkim z uwzględnieniem przyczyn rozkładu oraz okoliczności i zdarzeń, jakie powstały po ustaniu pożycia małżonków (np. związków pozamałżeńskich oraz dzieci w nich urodzonych, jak też społecznej celowości legalizacji tych związków).

To żądający rozwodu małżonek wyłącznie winny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron, ma obowiązek dowieść faktów, które stanowiłyby dostateczną podstawę do wyrażenia oceny, że brak zgody na rozwiązanie małżeństwa należy uznać za moralnie naganny, powodowany pobudkami niezasługującymi na społeczną aprobatę, przy przyjęciu miernika oceny obiektywnej, dokonywanej z zewnątrz. Bowiem celem rozwodu jest eliminacja szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych związków małżeńskich, w sytuacji, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje, nie istnieje żadna więź emocjonalna i nie ma szans na jego dalsze funkcjonowanie.

W orzecznictwie podkreśla się, że sprzeczna z zasadami współżycia społecznego będzie odmowa zgody na rozwód w sytuacji, gdy wyraża ona jedynie niechęć do zalegalizowania związku drugiego małżonka, który faktycznie już funkcjonuje, służy szykanie lub zemście za zerwanie pożycia małżeńskiego.

Sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest odmowa wyrażenia zgody na rozwód, w sytuacji, gdy między małżonkami nie istnieje żadna więź emocjonalna, jak też nie pozostają ze sobą od wielu lat w kontakcie, a jeden z małżonków dąży do sformalizowania kilkuletniego związku z inną osobą.”, (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2018 r., V ACa 589/17).

W orzecznictwie podkreśla się jednak także, że odmowa małżonka zgody na rozwód jedynie ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

„Nie można podzielić stanowiska, że motywy moralne i religijne odmowy zgody na rozwód są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Argument, że osoba wierząca i rozwiedziona bez swej winy, nie jest dyskryminowana w wykonywaniu praktyk religijnych nie uzasadnia uznania odmowy zgody na rozwód za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Można natomiast przyjąć, że wskazane motywy nie stoją na przeszkodzie uznaniu odmowy zgody za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego z innych przyczyn, co jednak wymaga wnikliwego rozważenia i uzasadnienia tych przyczyn.”, (wyrok Sąd Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 września 1997 r., II CKN 292/97).

Autor porady:
Data utworzenia:
24.10.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.