SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia od lekarza

Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia od lekarza

Prawo pacjenta do informacji, uregulowane w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (dalej: u.p.p.), jest bezpośrednim korelatem obowiązku spoczywającego na lekarzu w zakresie dotyczącym lekarskich świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (dalej: u.z.l.).

Po uzyskaniu informacji pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. A więc ustawodawca przewiduje swoisty dialog pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Konieczność należytego informowania pacjenta była wielokrotnie podkreślana zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze.

Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia podlega ochronie, jako prawo osobiste do zdrowia sensu largo, czyli znajomości własnego ciała oraz możliwości jego zachowania i zachodzących w nich procesów. W tym kontekście pacjent winien mieć pełny zakres wiedzy o swoim stanie zdrowia.

Jak również zauważa Sąd Najwyższy przydanie pacjentowi prawa do informacji ma pozwolić na wyrównanie, w określonym zakresie, deficytu wiedzy medycznej pacjenta, a w ten sposób stworzyć człowiekowi możliwość rzeczywistego udziału w procesie diagnostycznym i leczniczym, dotyczącym jego organizmu. Udzielanie przystępnej informacji, o której mowa w art. 31 ust. 1 in principio u.z.l. oraz art. 9 ust. 2 in principio u.p.p. staje się, zatem środkiem upodmiotowienia pacjenta w stosunkach z lekarzem.

Ciężar dowodu wykonania ustawowego obowiązku udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji, poprzedzającej wyrażenie zgody na zabieg operacyjny, spoczywa na lekarzu, (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 u.z.l.).

Także pacjentowi przysługuje prawo do informacji względem pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego czy fizjoterapeuty, a treść tego prawa musi być każdorazowo ustalana z uwzględnieniem zakresu udzielanych świadczeń oraz uprawnień posiadanych przez osobę wykonującą dany zawód medyczny.

Autor porady:
Data utworzenia:
17.06.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.