SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

W dniu 28 lipca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Ustawa weszła w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. 18 sierpnia 2023 r. Jakie zmiany czekają branżę transportową w związku z uchwaleniem nowego prawa?

Ustawa ukazała się już w Dzienniku Ustaw (LINK: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1523). Przepisy ustawy stanowią przede wszystkim implementację unijnych dyrektyw dotyczących delegowania kierowców, składających się na tak zwany Pakiet Mobilności, co stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r.).

W ramach nowelizacji zmieniono szereg ustaw, w tym ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) oraz ustawę o tachografach.

Przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

W ramach ustawy określono najważniejsze zasady dotyczące:

 • delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;
 • kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;
 • postępowania związanego z nakładaniem kar za naruszenie przepisów.

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika delegującego będzie zgłoszenie kierowcy przez system informatyczny IMI – został wdrożony w ramach Pakietu Mobilności i pozwala na delegowanie kierowców na terenie całej Unii Europejskiej. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w momenciu rozpoczęcia pracy przez delegowanego kierowcę, poprze złożenia odpowiedniego wniosku na elektronicznym formularzu dostępnym w systemie IMI. Pracodawca musi też zapewnić, aby kierowca posiadał określone dokumenty w postaci elektronicznej lub papierowej:

 • kopia zgłoszenia oddelegowania,
 • listy przewozowe potwierdzające wykonanie usług transportowych na terenie Polski, a także listy przewozowe z których wynika, że możliwe jest wykonanie tego rodzaju, przewozu kabotażowego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE nr 1072/2009,
 • zapisów z tachografu.

Ustawa zawiera też liczne wyłączenia podmiotowe dotyczące rodzaju kierowców do których nie będzie mieć zastosowania (np. delegowanych do pracy w oddziale, zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, pochodzących z Konfederacji Szwarcjarskiej) oraz wyłączenia przedmiotowe w zakresie niektórych rodzajów usług transportowych wykonywanych na terenie Polski (nie stosuje się do tranzytu, przewozu dwustronnego, etc.).

Co istotne, przepisy określają także obowiązki przewoźników z państw poza UE w zakresie delegowania kierowców. Wynika to z faktu, że w art. 1 ust. 10 dyrektywy 2020/1057 wskazano przedsiębiorstwa transportowe mające siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE nie mogą być traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w państwie członkowskim, w tym w trakcie wykonywania przewozów na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych przyznających dostęp do rynku unijnego lub jego części. Dlatego ustawa przewiduje m.in obowiązek przesłania na żądanie organu przez przewoźnika z państwa trzeciego dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia kierowcy oraz warunków jego zatrudnienia (art. 14).

Autor: Ewa Sławińska-Ziaja

Radca prawny w Trans Lawyers Kancelaria Prawna

#TSL #transport #delegowaniekierowców #prawo #prawowtransporcie

Autor porady:
Data utworzenia:
14.09.2023

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.