O zawodzie radcy prawnego – SzukajRadcy.pl

O zawodzie radcy prawnego

KIM JEST RADCA PRAWNY? 

Radca prawny jest prawnikiem wykonującym zawód zaufania publicznego. Jego uprawnienia i obowiązki reguluje ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z jej przepisami zawód radcy prawnego polega on na „świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”.

 

Radcy prawni udzielają porad prawnych podmio­tom go­spo­dar­czym, jed­nost­kom or­ga­ni­za­cyjnym oraz oso­bom prywatnym. Sporządzają także opinie prawne i opracowują akty prawne. Reprezentują swoich klientów w różnych sprawach w:

 

  • sądach (np.: sprawy spadkowe, rozwodowe, karne czy spory z pracodawcą lub kontrahentem),
  • urzędach (np.: sprawy podatkowe, ustalenie zasiłku w ZUS lub KRUS),
  • gminach lub powiatach (np.: w zakresie wniosków o pozwolenia i zgody).

Radca prawny jest wsparciem w sprawach zawodowych. Pomoże w założeniu działalności gospodarczej, opracuje umowę spółki oraz wszystkie dokumenty niezbędne w działalności przedsiębiorcy. Zaopiniuje kontrakty z kontrahentami. Zajmie się zabezpieczeniem własności niematerialnych firmy. Przeprowadzi mediacje w sytuacjach konfliktowych.

 

Radca prawny doradzi także w sprawach prywatnych – negocjacjach z deweloperem, składaniu reklamacji, walce o odszkodowania np.: medyczne czy turystyczne lub przy składaniu wniosków do urzędu. Pomoże również w kwestiach rodzinnych – poprowadzi sprawę rozwodową i o podział majątku, o alimenty i opiekę nad dziećmi.

 

Pomoc radcy prawnego jest zabezpieczeniem w wielu sytuacjach biznesowych i prywatnych. Koszty jego usług zwykle są wielokrotnie niższe niż koszty złych decyzji i nieznajomości prawa.

JAK KORZYSTAĆ Z POMOCY RADCY PRAWNEGO

Warto przygotować się do pierwszego spotkania z radcą prawnym, czyli przejrzeć i uporządkować wszystkie dokumenty, które związane są ze sprawą. Pozwoli to radcy prawnemu szybciej i łatwiej zorientować się w okolicznościach sprawy i udzielić odpowiedniej porady.

UPRAWNIENIA RADCY PRAWNEGO 

Każdy radca prawny posiada pełne prawo do reprezentowania klientów przed wszystkimi sądami (cywilnymi, administracyjnymi i karnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym czy przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi) we wszystkich rodzajach spraw, analogicznie jak innym pełnomocnikom procesowym.

 

Od 1 lipca 2015 r. poszerzyły się kompetencje radców prawnych o możliwość pełnienia roli obrońców w sprawach karnych i karno-skarbowych.

ETYKA I TAJEMNICA ZAWODOWA

Radca prawny wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że jest zobowiązany do przestrzegania prawa oraz restrykcyjnych zasad etyki, które są regulowane przez Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Jednym z podstawowych obowiązków radców prawnych jest zachowanie tajemnicy zawodowej, która chroni interesy klienta.

 

Radcy prawni podczas świadczenia swoich usług uzyskują od klientów informacje, których klienci nie ujawniliby nikomu bez szczególnej potrzeby, dlatego Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowi, że:

 

„Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez radcę prawnego informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia”

 

Powierzając swoje sprawy radcy prawnemu Klienci mają pewność, że pozostaną one poufne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Każdy radca prawny jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) do kwoty 1,3 mln złotych, które jest gwarancją bezpieczeństwa klientów.