SzukajRadcy.pl

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew stanowi pismo przygotowawcze pozwanego i składane jest jeszcze przed pierwszym terminem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Pismo to wnoszone jest w formie pisma procesowego, a zatem powinno spełniać wymogi formalne określone w art. 126 – 128 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z w/w przepisami odpowiedź na pozew powinna zawierać następujące elementy:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana i sygnaturę akt sprawy,

 2. oznaczenie stron tj. imię, nazwisko powoda oraz strony pozwanej wraz z ich adresami, a także oznaczenie ich pełnomocników,

 3. oznaczenie rodzaju pisma,

 4. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

 5. podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 6. wymienienie załączników.

 

Ponadto, w odpowiedzi na pozew o rozwód (tak samo jak w pozwie o rozwód) pozwany przedstawia swoje żądania co do:

 

 1. sposobu rozwiązania małżeństwa (tj. z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),

 2. sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (tj. powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców),

 3. ustalenia miejsca pobytu wspólnych małoletnich dzieci,

 4. ustalenia kontaktów z wspólnymi małoletnimi dziećmi rodzica, który z nimi nie przebywa na stałe,

 5. kwoty alimentów żądanej na rzecz wspólnych małoletnich dzieci lub na swoją rzecz,

 6. sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania,

 7. kosztów procesu.

 

Składając odpowiedź na pozew pozwany, co do zasady, korzysta z przysługujących mu środków obrony, w szczególności może zaprzeczyć podnoszonym przez powoda twierdzeniom o okolicznościach faktycznych, podnieść własne twierdzenia i zgłosić wnioski dowodowe. Pamiętać należy, iż to właśnie w odpowiedzi na pozew powinny zostać złożone wszystkie wnioski dowodowe, ponieważ, jeśli pominiemy jakieś twierdzenia lub dowody i będziemy chcieli powołać je na dalszym etapie postępowania to sąd może oddalić taki wniosek, gdyż uzna go za spóźniony!

 

Sporządzoną odpowiedź na pozew rozwodowy składamy zawsze w dwóch egzemplarzach - jeden dla sądu, a drugi dla strony przeciwnej!

 

Z uwagi na fakt, iż sprawy o rozwód należą do spraw trudnych i bolesnych, które wiążą się z szeregiem ważnych decyzji zachęcam do skorzystania z pomocy radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych i nie tylko pomoże Państwu w sporządzeniu prawidłowej odpowiedzi na pozew, ale także zaplanuje odpowiednią strategię, dopilnuje terminów sądowych i dopełni wszelkich formalności.

Autor porady:
Data utworzenia:
09.01.2023
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.