SzukajRadcy.pl

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Jeżeli wniesiony do sądu pozew o rozwód spełnia warunki formalne to sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, a następnie doręczy drugiej stronie (tj. pozwanemu) odpis tego pisma.

 

Doręczając pozew o rozwód przewodniczący zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego może wezwać pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie.

 

Długość terminu sądowego, o którym mowa w w/w przepisie zostaje oznaczona przez przewodniczącego w zarządzeniu. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie, a jego bieg zgodnie z art. 164 k.p.c. rozpoczyna się od doręczenia pozwanemu zarządzenia w tym przedmiocie. Wskazać należy, iż wyznaczenie dłuższego okresu powinno być dokonane zawsze, gdy wskazuje na taką potrzebę stopień zawiłości sprawy i wynikająca z doświadczenia sędziego ocena możliwości szczegółowego ustosunkowania się przez pozwanego do treści powództwa (zwłaszcza należy mieć na uwadze obszerność zgłoszonych przez powoda roszczeń i złożoność stanu faktycznego podanego w jego uzasadnieniu).

 

Jak to już zostało wskazane powyżej, termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Pamiętać należy, iż nie chodzi tutaj o dzień w którym otrzymaliśmy awizo, a o dzień w którym faktycznie odebraliśmy list! Ponadto, termin ten dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Dni wolne od pracy lub dni świąteczne mają znaczenie, ale tylko wtedy, gdy są ostatnim dniem terminu (np. gdy 14 dzień na złożenie odpowiedzi na pozew upływa w dniu 1 listopada, to pismo można złożyć dnia następnego).

 

Sporządzając odpowiedź na pozew nie musimy się spieszyć i obawiać, że odpowiedź na pozew nie dojdzie do sądu w terminie. Często spotykam się z pytaniami klientów „czy odpowiedź na pozew nie powinna zostać wysłana do sądu np. 7-go dnia, tak aby, 14-go dnia sąd mógł już nią dysponować?”. Termin 14 dni jest terminem na sporządzenie odpowiedzi na pozew, a nie na jej przygotowanie i odesłanie! A zatem, jeśli w ostatnim dniu terminu nadana zostanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego przesyłka do sądu, to termin zostanie zachowany niezależnie od tego, kiedy przesyłka dojdzie do sądu - liczy się data stempla pocztowego, a nie data przyjęcia biura podawczego!

 

Odpowiedź na pozew można złożyć również bezpośrednio na biurze podawczym Sądu Okręgowego, który nadesłał pozew rozwodowy. Proszę również pamiętać, iż pismo nie może zostać nadane do sądu kurierem!

Autor porady:
Data utworzenia:
09.01.2023
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.