SzukajRadcy.pl

UMOWA NAJMU LOKALU NIEMIESZKALNEGO – zmiany z ustawy COVID-19 cz. 2

UMOWA NAJMU LOKALU NIEMIESZKALNEGO – zmiany z ustawy COVID-19 cz. 2

B.  Zakaz wypowiadania umowy najmy lub wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 31t ust. 1 specustawy antykryzysowej, do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący lokal niemieszkalny nie ma prawa wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Wynajmujący może jednak wypowiedzieć najemcy, w tym terminie, umowę najmu lokalu niemieszkalnego w związku z:

· naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu lub

· koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

 

C.  Brak regulacji przedłużenia terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu niemieszkalnego do 30 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 31u specustawy antykryzysowej ww. przepis dotyczy tylko najmu lokali mieszkalnych. Umowy najmu lokali niemieszkalnych, co do których wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu nastąpiło przed dniem wejścia w życie specustawy antykryzysowej, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., nie ulegają przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

D.  Najem i inne podobne umowy dot. powierzchni handlowych

 

Specustawa antykryzysowa w art. 15ze wprowadza także szczegółowe rozwiązania odnoszące się do umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Zgodnie z przyjętą regulacją prawną (ust. 1), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Dalej w ust. 2 wprowadzono rozwiązanie, dające uprawnionemu do używania powierzchni handlowej możliwość złożenia udostępniającemu tę powierzchnię bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta ta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Powyższe przestaje wiązać oddającego do używania powierzchnię handlową z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie ww. oferty. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia tego zakazu. Ustawodawca przewidział także, iż postanowienia powyższe nie uchybiają właściwym przepisom Kodeksu cywilnego, regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. W tym miejscu wskazać można chociażby na klauzulę rebus sic stantibus uregulowaną w art. 357(1) § 1 k.c.

Autor porady:
Data utworzenia:
07.04.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.