SzukajRadcy.pl

Wyjątki od nakazu zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawic ochronnych.

Wyjątki od nakazu zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawic ochronnych.

W czasie koronawirusa istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, a w sklepach dodatkowo zakładania rękawiczek ochronnych. Sytuacja w tym zakresie ulega zmianie wraz ze stanem epidemii.

Aktualnie, powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje przede wszystkim w następujących przypadkach:

 1. pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
  UWAGA: nie jest konieczne okazywanie dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwierdzającego w/w ograniczenia;
 4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu bądź przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z ludźmi;
 6. kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
 7. sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 8. osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 9. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, dopuszczonych do użytku na tym etapie epidemii;
 10. osoby przebywającej na terenie lasu;
 11. jazdy konnej.

Dodatkowo odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Odkrycie ust i nowa jest także dopuszczalne w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Z kolei wyłączenia z obowiązku noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. UWAGA: Nie jest wymagane okazanie przez takie osoby dokumentu (orzeczenia lub zaświadczenia) potwierdzającego w/w ograniczenia.

Autor porady:
Data utworzenia:
03.05.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.