SzukajRadcy.pl

Kto ponosi koszty mediacji?

Kto ponosi koszty mediacji?

Zgodnie z art. 1835 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony. W myśl zaś § 2 w/w przepisu należności o których mowa wyżej, mediator pobiera bezpośrednio od stron.

 

Z powyższego przepisu wprost wynika, że wszelkie koszty mediacji ponoszone są przez strony. W praktyce wygląda to w ten sposób, że strony w równych częściach (chyba, że ustalą inny podział rozliczeń) rozliczają się bezpośrednio z mediatorem w czasie spotkań.

 

Wysokość wynagrodzenia mediatora została określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 921, poz. 239).

 

I tak wskazać należy, iż:

 

1) w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł za całość postępowania mediacyjnego,

2) w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze spotkanie 150,00 zł, a za każde kolejne 100,00 zł, łącznie nie więcej niż 450,00 zł,

 

Ponadto, zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia, mediatorowi w mediacjach ze skierowania sądu przysługują zwroty poniesionych wydatków (wydatki te muszą być udokumentowane i należeć do kategorii niezbędnych):

 

1) przejazdów - wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

2) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia postępowania mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70,00 zł za jedno posiedzenie,

3) korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30,00 zł.

 

Pamiętać również należy, iż w sytuacji nie przystąpienia przez strony do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70,00 zł. Jeśli natomiast mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczania podatku od towarów i usług do w/w kwot należy doliczyć VAT.

 

Odnosząc się zaś do kosztów związanych z przeprowadzeniem mediacji prywatnej wskazać należy, iż wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem postępowanie mediacyjnego wynika najczęściej z cennika danego ośrodka mediacyjnego, jak też istnieje możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie pomiędzy klientem a mediatorem.

 

 

Podstawa prawna:

art. 1835 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. Nr 43, poz. 296).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 921, poz. 239).

Autor porady:
Data utworzenia:
07.09.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.