SzukajRadcy.pl

Upadłość konsumencka – oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka –  oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej powinna wykazać, iż jej niewypłacalność nie powstała z jej winy bądź rażącego niedbalstwa.

 

Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony do 24 marca 2020r to w sytuacji gdy sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa to nie ogłosi upadłości.

 

Sąd oddalić  wniosek o ogłoszenie upadłości również w następujących przypadkach gdy:

 

  •      przed złożeniem wniosku, dłużnik starał się już o ogłoszenie upadłości lecz postępowanie to zostało umorzone;
  •      ustalony uprzednio wobec dłużnika przez sąd plan spłat został uchylony z powodów leżących po stronie upadłego;
  •      dłużnik miał obowiązek złożyć wniosek o upadłość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa;
  •      czynności dłużnika zostały uznane przez sąd za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli;

WAŻNE: Sąd nie będzie brał  pod uwagę powyższych przesłanek, gdy upłynęło 10 lat od ich zaistnienia lub ogłoszenie upadłości jest celowe ze względu na zasady słuszności bądź humanitaryzmu.

 

Ustawodawca dokonując zmiany przepisów, które obowiązują od 24 marca 2020r zdecydowanie złagodził przesłanki ogłoszenia upadłości, otwierając w ten sposób drogę do łatwiejszego ogłoszenia upadłości przez konsumenta. Ustawodawca usunął negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

 

Zatem dłużnik - konsument może  starać się o ogłoszenie upadłość nawet w sytuacji gdy:

  •      doprowadził do swojej upadłości umyślnie lub znacząco zwiększył jej stopień na skutek rażącego niedbalstwa,
  •      miał obowiązek zgłosić wniosek o upadłość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa,
  •      czynności dłużnika zostały uznane przez sąd za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli

 

Do ogłoszenia upadłości, oprócz spełnienia wymogów formalnych dotyczących samego wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi wykazać jedynie swoją niewypłacalność. Klauzula słuszności i humanitaryzmu zmienia swoje znaczenie i upadły może powoływać się na nią w innych przypadkach.

 

Zgodnie z nowymi przepisami o wyznaczeniu planu spłaty, sąd będzie decydował już po ogłoszeniu upadłości.

W sytuacji gdy syndyk dokona weryfikacji stanu majątkowego upadłego i zakończy likwidacje  majątku, sąd nie ustali planu spłaty i umorzy postępowanie w przypadku ustalenia, że:

 

  •      upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
  •      w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

 

Sąd może jednak powołać się na fakt, że ustalenie planu spłaty (lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań) jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi i wtedy dokona jego ustalenia.

 

Wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

 

Taka koncepcja wprowadzona przez ustawodawcę sprawia, że nawet w najtrudniejszych przypadkach będzie można liczyć na skuteczne ogłoszenie upadłości.

Autor porady:
Data utworzenia:
09.09.2020
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.