SzukajRadcy.pl

Koszty mediacji cywilnej

Koszty mediacji cywilnej

Pierwsze pytanie osób, które decydują się na skierowanie sprawy do mediacji, dotyczy kosztów z nią związanych. Jakie są więc koszty mediacji w sprawach cywilnych ? Do kosztów tych zalicza się:

a) wynagrodzenie mediatora,

b) zwrot kosztów jej prowadzenia, tj. wynajem sali, korespondencja, przejazdy.

 

Mediacja umowna

 

Strony zawierają z mediatorem umowę, w której ustalają wysokość kosztów mediacji.

 

Mediacja sądowa

 

Koszty mediacji sądowej są ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921), zgodnie z którym za całość postępowania mediacyjnego :

 

a)      w sprawach majątkowych - wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł. i nie więcej niż 2000 zł.,

b)      w sprawach majątkowych, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu oraz w sprawach niemajątkowych - wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł., a za każde kolejne 100 zł., łącznie jednak nie więcej niż 450 zł.

c)      koszty wynajmu pomieszczenia na mediację - nie przekraczają 70 zł. za jedno posiedzenie,

d)      koszty korespondencji – nie przekraczają 30 zł.,

e)      koszty przejazdu – według przepisów.

 

Do ww. kosztów dolicza się podatek VAT, jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług.

 

Zasada pobierania kosztów

 

Strony ponoszą je, co do zasady, po połowie, chyba że umówią się inaczej. Przysługują one mediatorowi niezależnie od wyniku mediacji, chyba że mediator wyraził zgodę na jej prowadzenie  bez wynagrodzenia.

 

Niezależnie od rodzaju mediacji mediator pobiera koszty bezpośrednio od stron.

 

Odstępstwem od zasady bezpośredniego rozliczania się stron z mediatorem jest sytuacja, gdy w mediacji sądowej jedna ze stron jest zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności. W takiej sytuacji to sąd ustala i przyznaje zwrot kosztów mediatorowi.

Autor porady:
Data utworzenia:
25.05.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.