SzukajRadcy.pl

Narodowy Spis Powszechny 2021 – co warto wiedzieć ?

Narodowy Spis Powszechny 2021 – co warto wiedzieć ?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku – czy trzeba się spisać, jak to zrobić, jaka jest podstawa prawna spisu powszechnego?

Obowiązek realizacji spisów powszechnych spoczywa na Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.)  ustala zasady, organizację i tryb prowadzenia badań statystycznych. W odniesieniu do spisu powszechnego ustawa wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy. Zgodnie z  9. ustawy o statystyce publicznej  realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy.

 

Spis powszechny w 2021r realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 9 sierpnia 2019r.o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r (zwaną dalej: „Ustawą”). Zgodnie, z którą narodowy  spis  powszechny  ludności  i mieszkań  w 2021r. jest przeprowadzany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w terminie  od  dnia 1 kwietnia  2021r.  do  dnia  30 czerwca  2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

 

Jaki jest cel przeprowadzania spisu?

 

Zgodnie z Art.7. Ustawy dane  zebrane  w ramach  prac  spisowych  są  wykorzystywane  do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

 

Co obejmu Spis powszechny?

 

1.      osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach   niebędących mieszkaniami;

2.      osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3.      mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami

 

Jak można dokonać spisu?

 

Obowiązkową formą jest samopis internetowy a metodą uzupełniającą jest spis przez telefon, na infolinii spisowej.

W kwietniu 2021r Spis Powszechny realizowany będzie tylko i wyłącznie za pomocą zdalnych form samopisu.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja 2021r.

 

Kim jest Rachmistrz spisowy?

 

To pracownik  jednostki  służb  statystyki    publicznej,    w tym    ankieterzy statystyczni, wyznaczeni  przez  zastępców  właściwych wojewódzkich  komisarzy  spisowych  do  zebrania  danych  w ramach  spisu powszechnego od osób fizycznych.

 

Czy można zweryfikować tożsamość Rachmistrza?

 

tak, możliwa jest taka weryfikacja. Przed rozpoczęciem wywiadu  bezpośredniego  lub wywiadu telefonicznego można zweryfikować tożsamość  rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja  o sposobie  weryfikacji  tożsamości  rachmistrza  spisowego  jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących spisu powszechnego.

 

Sankcje za brak udziału w Spisie Powszechnym.

 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co określa  art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Ważne

 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Spisy powszechne są realizowane raz na 10 lat. Ostatni spis był realizowany na postawie ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
09.04.2021
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.