SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Cudzoziemiec zmienia pracodawcę

Cudzoziemiec zmienia pracodawcę

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy. Powyższy obowiązek zawiadomienia uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. W przypadku uzyskania stempla pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stanie się ostateczna.

Jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z krajów, uprawniających do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (np.: Gruzja, Mołdawia, Ukraina), może podjąć pracę po dokonaniu wpisu do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z kraju, odnośnie do którego nie można zastosować procedury dot. Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, będzie mógł podjąć pracę u nowego pracodawcy dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt.

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy. Powyższy obowiązek zawiadomienia uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku. W przypadku uzyskania stempla pobyt cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stanie się ostateczna.

Jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z krajów, uprawniających do wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (np.: Gruzja, Mołdawia, Ukraina), może podjąć pracę po dokonaniu wpisu do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Jeżeli cudzoziemiec pochodzi z kraju, odnośnie do którego nie można zastosować procedury dot. Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, będzie mógł podjąć pracę u nowego pracodawcy dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
06.06.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.