SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Ile kosztuje proces z bankiem?

Ile kosztuje proces z bankiem?

 

Decydując się na pozwanie banku, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów procesu, na które składają się koszty sądowe (m.in. opłata od pozwu, apelacji czy koszt opinii biegłego sądowego - przy roszczeniu o nadpłaty) jak również koszty zastępstwa procesowego. 

 

 

 

 **Ile wynosi opłata od pozwu i apelacji?**

 

Pierwszą opłatą jaką należy ponieść stanowi opłata sądowa od pozwu. Jej wysokość ustala się  zgodnie z  art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdzie w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

 

Innymi słowy oznacza to, że maksymalny koszt opłaty od pozwu wynosi 1000 zł. Taką też opłatę uiścimy w przypadku składania apelacji czy skargi kasacyjnej.

 

 **Ile kosztuje opinia biegłego?**

 

Do kosztów sądowych należy także ewentualny koszt zaliczek na pokrycie czynności biegłego, związanych z wyliczeniem wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to zwłaszcza kredytów indeksowanych, gdzie domagamy się zwrotu nadpłat poczynionych w związku ze stosowaniem abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej. Średni koszt zaliczki wynosi około 1.800 PLN.

 

Jaka jest wysokość kosztów zastępstwa procesowego?

 

Koszt zastępstwa procesowego to koszt profesjonalnego reprezentowania strony przed sądem, czyli innymi słowy radcę prawnego lub adwokata.

 

W przypadku prawomocnego przegrania sprawy koniecznym będzie pokrycie kosztów zastępstwa procesowego banku zarówno za pierwszą jak i drugą instancję. Sądy zasądzając zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony wygrywającej, co do zasady opierają się na stawkach minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych/adwokatów. Wysokość stawek minimalnych jest uzależniona od wartości dochodzonego roszczenia i przedstawia się następująco:

 

w sprawach do 500 zł - 90 zł;

 

powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

 

powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

 

powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

 

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

 

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

 

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

 

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

 

powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

 

 

 

Stąd przykładowo w sprawie o roszczenie w wysokości 180.000 PLN koszt zastępstwa procesowego przed sądem pierwszej instancji wynosił będzie 5.400 PLN.

 

W przypadku postępowania przed sądem drugiej instancji koszt zastępstwa procesowego, co do zasady wynosi:

 

50% stawki minimalnej - jeśli sądem drugiej instancji jest sąd okręgowy
75% stawki minimalnej - jeśli sądem drugiej instancji jest sąd apelacyjny

 

Zatem posługując się powyższym przykładem, koszt zastępstwa procesowego w postępowaniu drugo-instancyjnym wynosił będzie 4.050 PLN (75% z kwoty 5.400 PLN).

 

W tym miejscu dla porządku należy wyjaśnić, że w pierwszej instancji właściwym do orzekania jest sąd rejonowy lub sąd okręgowy – w zależności od wartości przedmiotu sporu. W sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 PLN właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy, w następstwie czego w postępowaniu apelacyjnym (drugo-instancyjnym) sprawę rozpoznawać będzie sąd apelacyjny. Natomiast w sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi do 75.000 PLN właściwym w postępowaniu pierwszo-instancyjnym będzie sąd rejonowy, a w instancji odwoławczej sąd okręgowy.

 

W przypadku złożenia skargi kasacyjnej, koszt zastępstwa procesowego będzie taki sam jak przed sądem drugiej instancji. Jednakże pamiętać należy, iż skarga kasacyjna dopuszczalna jest jedynie w sprawach o wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej od 50.000 PLN.

 

W przypadku wygranej przez konsumenta to bank będzie zobowiązany do zwrotu kosztów procesu konsumentowi wedle powyższych zasad. Ponadto konsumentowi zwrócona zostanie przez bank opłata od pozwu jak również zaliczki poniesione na czynności biegłego. W pozwie  należy wnieść o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego np. wg norm przepisanych lub ich wielokrotności jeśli jest to uzasadnione nakładem pracy pełnomocnika.

 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.