SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Czym jest umowa dowodowa?

Czym jest umowa dowodowa?

Zupełnie nową instytucją, która zaczęła obowiązywać w ramach procedury gospodarczej od 7 listopada 2019 roku jest umowa dowodowa.

Umowa dowodowa jest to szczególny rodzaj umowy procesowej. Zgodnie z art.  4589 § 1 KPC, strony mogą się umówić o wyłączenie określonych dowodów w postępowaniu w sprawie z określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy. Umowa będzie zawierana na piśmie pod rygorem nieważności, albo ustnie przed sądem. Zatem muszą być spełnione trzy warunki, aby wyłączenie dowodów było skuteczne:

1)     w umowie muszą zostać wskazane dowody, które strony wyłączają w postępowaniu sądowym, np. poprzez wskazanie konkretnego dowodu, albo wskazanie kategorii środków dowodowych;

2)     należy ograniczyć zakres umowy do określonego stosunku prawnego, a więc do jednej lub kilku spraw, a nie we wszystkich spraw prowadzonych między tymi samymi stronami;

3)     stosunek prawny musi mieć źródło w umowie.

Ważne jest jednak, aby wyłączenie określonego dowodu nie prowadziło do nieważności umowy w rozumieniu art. 58 § 1 KPC (przykładowo z nieważnością umowy będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której strony wyłączą wszystkie środki dowodowe).

Jeżeli strona chce podważyć skuteczność umowy dowodowej może to zrobić najpóźniej na posiedzeniu, na którym się na nią powołano. Jeżeli zaś uczyniono to w piśmie procesowym – najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Celem wprowadzenia umowy dowodowej jest sprawniejsze rozwiązywanie sporu – strony, jako gospodarze postępowania cywilnego, będą mogły wyłączyć określone rodzajów dowodów, co teoretycznie powinno przyczynić się do szybszego postępowania. Skutkiem zawarcia umowy dowodowej będzie zakaz dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu, który został wskazany przez strony w tej umowie. Jednakże co istotne, jeżeli zostanie ona zawarta po przeprowadzeniu przez sąd dowodu w niej wskazanej, nie będzie on tracił mocy dowodowej.

 

Wejście w życie przepisów wprowadzających do KPC umowę dowodową pociąga za sobą wiele niewiadomych. Wielu ekspertów z zakresu prawa gospodarczego zastanawia się, czy umowa dowodowa zda egzamin. Jak już wspomniano, umowa dowodowa to nowość w KPC, dlatego też nie pozostaje nic innego, niż poczekać co przyniesie praktyka.

 

Autor porady:
Data utworzenia:
01.02.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.