SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Jak wyliczyć wysokość roszczenia? Jakie dokumenty są potrzebne?

Jak wyliczyć wysokość roszczenia? Jakie dokumenty są potrzebne?

Wskazanie wysokości dochodzonego roszczenia jest obligatoryjnym elementem pozwu.
Domagając się unieważnienia umowy, wysokość roszczenia stanowi sumę dotychczas uiszczonych rat kredytowych wraz z wszystkimi prowizjami i opłatami uiszczonymi przez kredytobiorcę w związku wykonywaniem umowy.
Domagając się „odfrankowienia” umowy kredytu kwotę roszczenia stanowi suma nadpłat poczynionych przez kredytobiorcę w spłacie poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych, a powstałych w związku z indeksowaniem rat kredytu jak również salda zadłużenia do kursu CHF.
Innymi słowy, należne raty kredytowe wyliczane są z wyłączeniem stosowania kursu CHF, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów kredytu wskazanych w umowie tj. min. z zastosowaniem stopy oprocentowania Libor. Następnie dokonuje się obliczenia różnicy pomiędzy sumą rat kredytu pobraną przez bank, a sumą rat należnych tj. wyliczoną bez odnoszenia do kursu CHF. Tak powstała różnica stanowi wysokość roszczenia.
Z uwagi na skomplikowany charakter wyliczeń rekomendowanym jest powierzenie tej czynności wyspecjalizowanemu w tej dziedzinie analitykowi.

 

Jakie są niezbędne dokumenty do wyliczenia wysokości roszczenia?
Kredytobiorca celem umożliwienia precyzyjnego wyliczenia wysokości roszczenia powinien skompletować następujące dokumenty:
i) umowę kredytu wraz z aneksami;
ii) regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy;
iii) zaświadczenie od banku przedstawiające historię spłaty kredytu, w szczególności obejmujące następujące dane:

  • daty i kwoty uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz kredytu;
  • daty i kwoty spłaconych rat kredytu z rozróżnieniem na raty odsetkowe i kapitałowe przedstawione w PLN i CHF;
  • wykaz wysokości stosowanego oprocentowania;
  • informacji o uiszczonych prowizjach i opłatach około kredytowych np. ubezpieczeniach.

 

Jak uzyskać informacje od banku potrzebne do ustalenia wysokości roszczenia?

Najprostszym sposobem pozyskania informacji koniecznych do obliczenia wysokości roszczenia jest wystąpienie do banku z wnioskiem o przedstawienie historii kredytu. W tym celu rekomendowanym jest skierowanie pisemnego wniosku o wydanie zaświadczenia przedstawiającego wnioskowane przez nas dane.
Celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień co do braku wpływu takiego wniosku, ważnym jest by nadać wniosek na adres siedziby banku listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć go osobiście w siedzibie lub oddziale banku i pobrać potwierdzenie jego złożenia.
Niektóre banki za wydanie takiego zaświadczenia stosują opłaty. Na etapie postępowania sądowego można włączyć żądanie zwrotu przedmiotowej opłaty, stąd również warto pobrać pokwitowanie jej uiszczenia.

Autor porady:
Data utworzenia:
15.11.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.