W jaki sposób wpływa na moją sprawę fakt wpisana klauzul do rejestru?

W jaki sposób wpływa na moją sprawę fakt wpisana klauzul do rejestru?

W stosunku do niektórych banków m.in. Banku Millennium, BRE Banku (obecnie mBanku), GE Money Bank (obecnie Bank BPH) czy Bank DnB Nord w wyniku tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorców umów zapadły prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznające za abuzywne postanowienia waloryzacyjne odnoszące się do kursów walut obcych i postanowienia te zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Bank Millennium:
Klauzula nr 3178
„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.
Klauzula nr 3179
„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

BRE Bank
Klauzula 5743
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

GE Money Bank
Klauzula nr 5622
„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: …. (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym.”

DnB Nord
Klauzula nr 6380
„Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Różnica ta stanowi spread walutowy”.

 

W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, przeciwko któremu zapadł prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sąd w indywidualnych sporach pomiędzy tym przedsiębiorcą a konsumentami, którzy zawarli umowy w oparciu o ten sam wzorzec umowny związany jest oceną prawną zawartą w wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, że sąd rozpoznając każdą indywidualną sprawę jest związany takim rozstrzygnięciem, o ile kwestionowane zapisy pozostają tożsame z treścią wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych i przedsiębiorcyw stosunku do postępowania, w którym przeprowadzono kontrolę abstrakcyjną (badanie wzorca).

Autor porady:
Data utworzenia:
14.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.