Jak zamawiający mogą walczyć ze zmianą treści oferty wykonawcy?

Jak zamawiający mogą walczyć ze zmianą treści oferty wykonawcy?

Jeżeli wykonawca, w toku wyjaśnień treści oferty, próbuje dokonać jej zmiany, poprzez np. podanie nowych informacji, niezawartych uprzednio w treści złożonej oferty, Zamawiający co do zasady może ją tylko odrzucić, oznacza to bowiem, że treść pierwotnie złożonej oferty była niezgodna ze SIWZ, co stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp. Na gruncie ustawy pzp zmiana treści oferty jest niedopuszczalna, oczywiście poza wyjątkowym przypadkiem, w którym w toku procedury wyjaśnień, okazuje się że doszło do popełnienia jednej z omyłek, o której mowa w art. 87 ust. 2 ustawy pzp. Wówczas postępowanie wyjaśniające, pełni rolę swoistego postępowania sygnalizacyjnego, dzięki któremu zamiast ofertę wyjaśniać, de facto prostujemy jakiś rodzaj jej wadliwości, np. drobną omyłkę, której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

 

Pamiętajmy jednak, że co do zasady sam wykonawca, z powodów stricte cywilistycznych, nie ma możliwości zmiany treści oferty w okresie związania jej treścią. Tak zwana zmiana oferty, w rzeczywistości może być tylko nieudolną próbą jej zmiany. Zaś dla zamawiającego może być jeszcze sygnałem obnażającym konieczność odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ (znów poza przypadkiem, gdy można ją poprawić). Jeżeli jednak wykonawca zaoferował zmawiającemu np. pojazd z silnikiem wysokoprężnym, i taka była jego wola, zamiast silnika benzynowego, co wynikało z wymogów SIWZ, to wykonawca już tego nie może zmienić. W okresie związania ofertą – wykonawcę raczej obciąża pytanie, jak umowę, której wykonanie jest dla niego niemożliwe albo trudne (np. nie mam towaru o parametrach SIWZ w swoim portfolio produktów) wykonać. Drugą „opcją” wykonawcy jest odmowa zawarcia umowy, z sankcją utraty wadium czy zapłaty odszkodowania. Jednak nie ma on możliwości swoistej „naprawy” oferty złożonej w postępowaniu, polegającej na przymuszeniu zamawiającego do zawarcia umowy zgodnej ze złożoną omyłkową ofertą, ale na przedmiot niezgodny z treścią SIWZ.        

Autor porady:
Data utworzenia:
18.11.2019
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Podanie danych w celu realizacji kontaktu i odpowiedzi jest niezbędne. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.