SzukajRadcy.pl

Mapa klauzul niedozwolonych

Mapa klauzul niedozwolonych

Fot. Lecce, Pulia, Włochy, Basilica Di Santa Croce.

Klauzule abuzywne na przykładach niektórych umów kredytów walutowych różnych banków.

Poniżej przykładowe postanowienia niedozwolone. Całość można znaleźć na stronach RF https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/ BRE Bank S.A.

Umowa z 2004 r. mPlan

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu. § 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Umowa z 2006 r. Multiplan

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu. § 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Bank Millenium S.A. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.” § 9 pkt. 9) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.”§ 9 pkt. 10) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X zł. za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”§ 9 pkt. 11) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż X zł, Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie.”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.

§ 2 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”§ 2 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.” § 10 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.” § 10 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.” § 13 ust. 5 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyt może być wypłacany: 32 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.” § 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (…) % kwoty kredytu, to jest kwota = (…) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy – w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”]§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Autor porady:
Data utworzenia:
14.05.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.