SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Co do zasady postanowienia umowy o pracę są wiążące dla obu stron stosunku pracy, ich zmiana wymaga zasadniczo zgody stron, a w przypadku braku porozumienia, wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Jednakże wyjątkowo pracodawca ma możliwość podjęcia jednostronnej decyzji o zmianie rodzaju pracy danego pracownika pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek:

1) wystąpiła uzasadniona potrzeba po stronie pracodawcy;

2) powierzenie wykonywania obowiązków zostanie dokonane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym;

3) nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia tego pracownika;

4) odpowiada to kwalifikacjom pracownika.

Celem tego uregulowania jest umożliwienie pracodawcy w sytuacjach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, technicznymi lub innymi, o przemijającym charakterze, przesunięcie pracownika do innej pracy na czas ustawowo określony, bez obniżania mu wynagrodzenia, bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego.

Okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może być dzielony na części. Może on też przypadać w ostatnim kwartale jednego roku i w pierwszym kwartale następnego roku.

Należy pamiętać, że okresu tego nie można przedłużać z uwagi na nieświadczenie pracy przez pracownika w trakcie oddelegowania z powodu np. choroby bądź przebywania na urlopie.

Zastosowanie tego trybu nie może też powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika i musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Wykluczone jest powierzenie w tym trybie pracy przekraczającej kwalifikacje pracownika jak i pracy poniżej tych kwalifikacji.

Autor porady:
Data utworzenia:
14.02.2024

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.