SzukajRadcy.pl

klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Szanowni Państwo,

Okoliczność, iż dana umowa kredytowa została w pełni wykonana (zakończona), nie stoi na przeszkodzie zbadaniu nieuczciwego charakteru jej warunków przez sąd.

W dniu 9 lipca 2022 r Trybunał Sprawiedliwości UE, rozpatrywał sprawę dotyczącą dwóch obywateli Rumunii, którzy zawarli z Raiffeisen Bank i BRD Groupe Société Générale umowy kredytu konsumenckiego. Po dokonaniu spłaty kredytu w całości wnieśli do sądu powództwo o stwierdzenie nieuczciwego charakteru niektórych warunków tych umów, przewidujących zapłatę prowizji oraz miesięcznej opłaty za zarządzanie, a także możliwość zmiany stopy oprocentowania przez bank. W ogłoszonym 9 lipca br. wyroku Trybunał przypomniał, że obowiązek odstąpienia od stosowania przez sąd krajowy nieuczciwego warunku umowy nakazującego zapłatę kwot, które okazują się nienależne, pociąga za sobą zwrot tych kwot.

Trybunał zauważył jednak, że w braku uregulowań prawa Unii w danym zakresie, do wewnętrznego porządku prawnego każdego państwa członkowskiego należy ustanowienie szczegółowych zasad proceduralnych dotyczących środków zaskarżenia mających na celu zapewnienie ochrony praw obywateli Unii.

Prawo krajowe może przewidywać termin na wytoczenie powództwa o zwrot opartego na nieuczciwym warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem, ale nie może on być mniej korzystny niż terminy dotyczące podobnych środków istniejących w prawie krajowym, ani sprzeczny z porządkiem prawnym Unii Europejskiej – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

Autor porady:
Data utworzenia:
27.07.2022
Wyślij wiadomość

Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.