SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Gminne akty prawa miejscowego

Gminne akty prawa miejscowego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jednymi ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej – na obszarze działania organów, które je ustanowiły – są akty prawa miejscowego. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

W przypadku gminy, chodzić tutaj będzie o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przewiduje ona, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, natomiast w art. 40 ust. 2 wskazuje zakres spraw, jakie organy gminy mogą uregulować na podstawie powołanej ustawy.

W szczegółowo wskazanym w ustawie zakresie i przypadkach, rada gminy może również wydawać przepisy porządkowe, które z kolei mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Akty prawa miejscowego zasadniczo ustanawia rada gminy w formie uchwały, lecz – w przypadku niecierpiącym zwłoki – przepisy porządkowe może wydać również wójt, w formie zarządzenia. Zarządzenie powinno zostać zatwierdzone na najbliższej sesji rady gminy, gdyż w przeciwnym przypadku utraci moc.

Ustawa o samorządzie gminnym reguluje zarazem kwestie związane z wystąpieniem przez grupę mieszkańców gminy (co najmniej 100, 200 lub 300, zależnie od liczby mieszkańców), posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą (art. 41a in extenso ustawy).

W ustawie odnajdziemy specjalne przepisy dotyczące obowiązywania aktów prawa miejscowego w przypadku połączenia gmin lub zmiany ich granic. Z problematyką aktów prawa miejscowego może ponadto wiązać się kwestia nadzoru nad działalnością gminną, o której mowa w rozdziale 10 ustawy.

Źródła:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
Autor porady:
Data utworzenia:
06.10.2022

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.