SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

Czy wiesz, że Twój kredyt może się okazać dla Ciebie darmowy? Oznacza to, że będziesz mógł zwrócić instytucji finansowej wyłącznie wypłaconą kwotę, bez odsetek i prowizji. Instytucja sankcji kredytu darmowego (SKD) w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu i coraz większa ilość konsumentów decyduje się sięgać po przysługujące im prawa. W niniejszym wpisie wyjaśnię na czym poleca sankcja kredytu darmowego (SKD) i kiedy można z niej skorzystać.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) stanowi prawo konsumenta do zwrotu na rzecz kredytodawcy wyłącznie kapitału kredytu – w sytuacji gdy instytucja finansowa (bank / parabank) nie dopełniła ciążących na niej obowiązków, które zostały wskazane w ustawie o kredycie konsumenckim. Jeśli okaże się, że Twoja umowa jest nieuczciwa, będziesz zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty pożyczonej, bez dodatkowych odsetek i opłat. Instytucja sankcji kredytu darmowego ma na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom i zwiększanie przejrzystości ofert kredytowych.

 

Podstawę sankcji kredytu darmowego (SKD) stanowi art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym jeśli kredytodawca nie dopełni wskazanych w tym przepisie obowiązków, konsument – po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

 

Istotą sankcji kredytu darmowego (SKD) jest założenie ustawodawcy, że bank, jako instytucja zaufania publicznego, nie powinna czerpać korzyści finansowych z zawartej umowy, jeśli przy okazji jej zawierania naruszyła prawa konsumenta.

Warunki skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Do skorzystania z sankcji kredytu darmowego (SKD) konieczne jest, aby:

 

 • umowa kredytu / pożyczki była zawarta przez konsumenta (na cele prywatne),
  kwota kredytu lub pożyczki nie przekraczała kwoty 255.550,00 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
 • umowa kredytu niehipotecznego / pożyczki niehipotecznej została zawarta po dniu 18 grudnia 2011 roku,
 • umowa kredytu hipotecznego / pożyczki hipotecznej została zawarta w okresie od 18 grudnia 2011 roku do 21 lipca 2017 roku,
 • od wykonania umowy (najczęściej będzie to całkowita spłata kredytu, lecz nie zawsze) nie upłynęło więcej niż rok czasu,
 • umowa kredytu / pożyczki nie była zaciągnięta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (uzyskane środki nie mogą być przeznaczone na ten cel).

Nazwa Twojej umowy nie jest istotna. Znaczenie ma jej zawartość. Zarówno pożyczka gotówkowa, kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny czy kredyt konsolidacyjny mogą kwalifikować się pod skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. 

 

Warto pochylić się nad swoją umową z bankiem lub instytucją pozabankową (parabankiem) i sprawdzić, czy nie zawiera ona nieuczciwych postanowień. Dotychczas przeanalizowane pod tym kątem umowy pozwalają na stwierdzenie, że zdecydowana większość umów kredytów / pożyczek zawiera postanowienia, które są sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Najczęstsze przypadki naruszeń

Najczęściej spotykane przypadki naruszeń, z którymi mamy do czynienia, to:

 

 • doliczenie prowizji za udzielenie kredytu do kwoty kredytu,
 • nieprawidłowe wskazanie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO),
 • nietransparentna, pozostawiająca pole do interpretacji klauzula zmiennego oprocentowania,
 • brak określenia procedury przedterminowej spłaty kredytu,
 • wadliwe wskazanie informacji o całkowitym koszcie kredyty (CKK),
 • nadmierne obciążenie finansowe konsumenta – naruszenie przepisów o odsetkach maksymalnych.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kredytobiorca / pożyczkobiorca powinien złożyć instytucji finansującej pisemne oświadczenie, które będzie zawierało:

 

 • informację o skorzystaniu przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego, a także
 • uzasadnienie wraz ze wskazanymi naruszeniami banku.

Ważnym aspektem jest tu czas. Konsument na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego ma, na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim, rok czasu od dnia wykonania umowy – najczęściej przez to określenie będzie rozumiana całkowita spłata kredytu (choć nie zawsze).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeśli bank poprawił umowę?

 

To zależy od okoliczności. Jeśli bank zawarł z Tobą aneks i naruszenia zostały skorygowane (w tym usunięte skutki naruszeń) przed skierowaniem reklamacji lub innego pisma zawierającego informację o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, bank może argumentować, że konsument był świadomy warunków umowy. Konsultacja z prawnikiem pomoże ocenić sytuację.

 

Czy każdy błąd w umowie kredytu / pożyczki upoważnia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

 

Nie wszystkie naruszenia stanowią podstawę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, lecz takie, które istotnie wpływają na warunki umowy i zostały enumeratywnie wyliczone w art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (lub art. 35 tej ustawy w poprzednim brzmieniu w przypadku kredytów hipotecznych zawartych w okresie od 18 grudnia 2011 r. do 21 lipca 2017 r. – o czym mowa poniżej).

 

Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy również kredytów hipotecznych?

 

Tak, sankcja kredytu darmowego może dotyczyć kredytów hipotecznych, jednak nie wszystkich. Możliwość skorzystania z SKD w przypadku kredytów / pożyczek zabezpieczonych hipotecznie przysługuje wobec umów, które zostały zawarte w okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 22 lipca 2017 roku.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to narzędzie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców. Jeśli masz wątpliwości co do uczciwości postanowień swojej umowy – skontaktuj się z nami. Ocenimy Twoją umowę pod kątem możliwych naruszeń i podstaw do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a także przedstawimy informację o możliwych działaniach. Nic nie tracisz – wszelkie analizy umów kredytów / pożyczek wykonujemy bezpłatnie.

 

 

Autor porady:
Data utworzenia:
03.07.2024

  Wyślij wiadomość

  Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

  Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.