SzukajRadcy.pl

Porady radców prawnych

Postępowanie przed komisją do spraw zdarzeń medycznych - wpływ na likwidację szkody

Postępowanie przed komisją do spraw zdarzeń medycznych - wpływ na likwidację szkody

Błędy w leczeniu stanowią podstawę licznych roszczeń poszkodowanych pacjentów. Rok do roku prowadzone są tysiące postępowań w przedmiocie błędów lekarskich. Jest to nie bez znaczenia dla ubezpieczyciela, bowiem wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Tym samym, obowiązek wypłaty odszkodowań za szkody powstałe na skutek wadliwego leczenia, obciążają ubezpieczyciela. W uproszczeniu, na gruncie ustawy o ochronie praw pacjentów, zdarzenie medyczne to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną świadczeń zdrowotnych. Wystąpienie takiego zdarzenia, w przypadku wywołania przez niego krzywdy czy szkody, wiąże się z cywilno-prawną odpowiedzialnością za naprawienie szkody i kompensacje krzywdy.

###############################################################

Ustawa o ochronie praw pacjentów przewiduje specjalnie postępowanie w przedmiocie zdarzeń medycznych. Organem prowadzącym to postępowanie nie jest sąd, tylko wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwa ze względu na siedzibę szpitala. W skład komisji nie wchodzą sędziowie, tylko osoby specjalnie powołane do pełnienia funkcji. W toku postępowania, które jest bardzo sformalizowane, wydawana jest opinia specjalnego konsultanta względnie lekarza odpowiedniej specjalności, który zasadniczo rozstrzyga, czy doszło do powstania zdarzenia medycznego. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania składany jest przez samego pacjenta, albo jego spadkobierców. W dalszej kolejności, informacja o wszczęciu postępowania doręczana jest szpitalowi oraz ubezpieczycielowi, którzy mają prawo brać czynny udział w postępowaniu. Postępowanie kończy się orzeczeniem merytorycznym, które musi zostać uzasadnione. Szczególna atrakcyjność postępowania wiąże się z relatywnie niewielkimi kosztami postępowania.

###############################################################

Postępowanie przed komisją nie może być bagatelizowane. Ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji. Co jednak istotne, komisja nie ma prawa do wiążącego przesądzenia o wysokości należnych świadczeń, ale przesądza czy doszło do powstania zdarzenia medycznego w rozumieniu ustawy i ubezpieczyciela ma obowiązek takie rozstrzygnięcie honorować. Ubezpieczyciel ma jedynie obowiązek złożyć w zakreślonym terminie propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia – co jednak istotne, brak złożenia takiej propozycji w zakreślonym przez ustawę terminie skutkuje uznaniem, że uzasadnione są roszczenia w wysokości wskazanej we wniosku. Ma wówczas obowiązek wypłaty tej kwoty, jakiej domaga się roszczący. Zgodnie z przepisami ustawy, komisja może wystawić zaświadczenie co do wysokości roszczeń, które stanowią tytuł wykonawczy – to jest mogą być podstawą egzekucji komorniczej. Z tych względów, bardzo istotne jest zapewnienie właściwej reprezentacji także w tym postępowaniu oraz staranne prowadzenie obrony przed roszczeniami.

Autor porady:
Data utworzenia:
26.05.2023

    Wyślij wiadomość

    Wiadomość jest przekazywana bezpośrednio do wybranego radcy prawnego

    Dane osobowe są przetwarzane przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15 wyłącznie w celu przesłania korespondencji do wybranego radcy prawnego. Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji kontaktu. Dalsza korespondencja następuje poza systemem szukajradcy.pl. Kliknij tutaj jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.