Strona 5 – SzukajRadcy.pl
DATA UTWORZENIA:
10.05.2021
Autor:
MIŁOSZ FILIP

Omówienie wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20)

Sąd odsyłający zadał TSUE w sprawie C-19/20 pięć pytań prejudycjalnych:

 

Pytanie pierwsze sądu odsyłającego dotyczyło ustalenia, czy sąd ma obowiązek stwierdzenia abuzywności (nieuczciwości) postanowień umowy, nawet jeśli strony zawarły do umowy ane...

Znaczenie uchwały SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) dla kredytobiorców

W uchwale z 07.05.2021 r. SN zaaprobował dotychczasowe dominujące zapatrywanie orzecznicze, zgodnie z którym eliminacja klauzul abuzywnych (art. 385[1] § 1 k.c.) może prowadzić do nieważności umowy kredytu, jako niemożliwej do wykonania, ze skutkiem ex tunc.

Wypadek komunikacyjny a koszty leczenia naprawczego.

Czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, obejmuje również koszty poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku na leczenie i rehabilitację w prywatnej jednostce medycznej?

Podział majątku wspólnego w drodze ugody przed sądem

Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.c. każda sprawa cywilna, której charakter na to pozwala może zostać przeprowadzona w trybie zawezwania do próby ugodowej. Do takich spraw niewątpliwie należy podział majątku wspólnego.