Gdy emitent obligacji nie realizuje przyjętych na siebie zobowiązań

Obligacje korporacyjne są w obecnych czasach popularnym sposobem na oszczędzanie. Ich atrakcyjność wynika głównie z faktu, iż w porównaniu do innych instrumentów finansowych, w szczególności w porównaniu do lokat bankowych, są dużo korzystniej oprocentowane.

Czym jest zarzut potrącenia?

Instytucja potrącenia została uregulowana w art. 498 i następne kodeksu cywilnego.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew stanowi pismo przygotowawcze pozwanego i składane jest jeszcze przed pierwszym terminem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Pismo to wnoszone jest w formie pisma procesowego, a zatem powinno spełniać wymogi formalne określone w art.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Jeżeli wniesiony do sądu pozew o rozwód spełnia warunki formalne to sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, a następnie doręczy drugiej stronie (tj. pozwanemu) odpis tego pisma.

 

Doręczając pozew o rozwód przewodniczący zgodnie z art.