Strona 3 – SzukajRadcy.pl
DATA UTWORZENIA:
20.01.2023
Autor:
KLAUDYNA JARZEC-KOŚLACZ

Cyfryzacja procesu inwestycyjno – budowlanego

Do końca 2022 roku Książka Obiektu Budowlanego prowadzona była wyłącznie w formie papierowej. Od 1 stycznia 2023 roku ustawodawca wprowadził, obok wersji papierowej możliwość prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego, w skrócie c-KOB, tj.

Zjazd z drogi publicznej - jak uzyskać zezwolenie

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Odpowiedź na pozew stanowi pismo przygotowawcze pozwanego i składane jest jeszcze przed pierwszym terminem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Pismo to wnoszone jest w formie pisma procesowego, a zatem powinno spełniać wymogi formalne określone w art.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew

Jeżeli wniesiony do sądu pozew o rozwód spełnia warunki formalne to sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, a następnie doręczy drugiej stronie (tj. pozwanemu) odpis tego pisma.

 

Doręczając pozew o rozwód przewodniczący zgodnie z art.

Alimenty - od czego zależy ich wysokość?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.