Strona 3 – SzukajRadcy.pl
DATA UTWORZENIA:
08.06.2021
Autor:
MAGDALENA KUPCZYK-CZERNIAWSKA

Dlaczego mediacja ?

Posty o mediacji budzą zainteresowanie, ale nie ma to specjalnego przełożenia na jej popularność jako narzędzia polubownego rozwiązywania sporu. Tym razem o tym, dlaczego warto sięgnąć po mediacje, żeby zakończyć konflikt.

Kto może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

Zgodnie z art. 506 k.p.c. postępowanie nieprocesowe sąd wszczyna na wniosek, a w wypadkach wskazanych w ustawie może je wszcząć także z urzędu.

 

Kierując się zatem powyższą zasadą wskazać należy, iż postępowanie sądowe dot.

Mediacja online

Dwa lata temu napisałam artykuł o mediacji online. W tamtym okresie mediatorzy do kontaktu ze stronami korzystali przede wszystkim z telefonu i e-maila. Z wideokonferencji rzadko.

Prawo o ruchu drogowym – ważne zmiany

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. rozszerzają obowiązki kierującego pojazdem. Piesi zyskają większe prawa przechodząc po przejściu dla pieszych nałożone na nich zostaną również nowe dodatkowe obowiązki.

Koszty mediacji cywilnej

Pierwsze pytanie osób, które decydują się na skierowanie sprawy do mediacji, dotyczy kosztów z nią związanych. Jakie są więc koszty mediacji w sprawach cywilnych ? Do kosztów tych zalicza się:

a) wynagrodzenie mediatora,

b) zwrot kosztów jej prowadzenia, tj.

Zadatek a zaliczka

Planujemy urlop. Znaleźliśmy fajne miejsce. Rezerwujemy termin i wpłacamy pewną kwotę, żeby potwierdzić rezerwacje Po jakimś czasie okazuje się, że nie możemy jechać lub znaleźliśmy inne miejsce. Niestety nie dostajemy zwrotu pieniędzy.

Klauzula mediacyjna

Klauzula mediacyjna to zapis w umowie, w którym strony postanawiają już na etapie zawierania umowy o skierowaniu, w przypadku sporu, sprawy do mediacji. Na tak wczesnym etapie można zabezpieczyć interesy stron poprzez zamieszczenie tej klauzuli w umowie.

Omówienie wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 roku (C-19/20)

Sąd odsyłający zadał TSUE w sprawie C-19/20 pięć pytań prejudycjalnych:

 

Pytanie pierwsze sądu odsyłającego dotyczyło ustalenia, czy sąd ma obowiązek stwierdzenia abuzywności (nieuczciwości) postanowień umowy, nawet jeśli strony zawarły do umowy ane...

Znaczenie uchwały SN z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) dla kredytobiorców

W uchwale z 07.05.2021 r. SN zaaprobował dotychczasowe dominujące zapatrywanie orzecznicze, zgodnie z którym eliminacja klauzul abuzywnych (art. 385[1] § 1 k.c.) może prowadzić do nieważności umowy kredytu, jako niemożliwej do wykonania, ze skutkiem ex tunc.