rolne

Zbiór norm prawnych dotyczących obrotu ziemią, dotacji rolniczych, hodowli zwierząt oraz przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. Prawo wolne reguluje zasady obrotu nieruchomościami rolnymi, dziedziczenia gospodarstw rolnych, odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a także kwestie bezpośredniego wsparcia rolnictwa.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny