szkolnictwo wyższe – SzukajRadcy.pl

Dziedziny prawa

szkolnictwo wyższe

Prawo o szkolnictwie wyższym reguluje kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce, m.in. zasady powoływania, likwidacji i organizacji uczelni, a także kompetencje nauczycieli akademickich oraz uprawnienia uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiera zapisy dotyczące przebiegu studiów, praw i obowiązków studentów oraz zasady przyznawania tytułów naukowych.

Zagadnienia

Wszystkie dziedziny